Wypowiedzenie umowy o pracę – wszystko, co warto wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę – wszystko, co warto wiedzieć
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Dynamiczny rozwój rynku pracy sprzyja decyzjom o zmianie pracy. W jaki sposób zapoczątkować tę zmianę?

Jednym z kluczowych kroków jest wypowiedzenie umowy o pracę. O co należy zadbać? Podpowiadamy w artykule poniżej.

Wypowiedzenie umowy o pracę - podpis
ElementOpis
Definicja wypowiedzeniaJednostronne oświadczenie woli kończące umowę po okresie wypowiedzenia.
Warunki skutecznego wypowiedzeniaForma pisemna, oznaczenie stron, data ustania stosunku pracy, okres wypowiedzenia.
Konsekwencje niespełnienia warunkówWypowiedzenie nieskuteczne, stosunek pracy pozostaje w mocy.
Okres wypowiedzeniaZależny od stażu pracy i rodzaju umowy, kończy się w sobotę lub ostatnim dniu miesiąca.
Wypowiedzenie bez okresu wypowiedzenia przez pracownikaMożliwe przy szkodliwym wpływie pracy na zdrowie lub ciężkim naruszeniu obowiązków przez pracodawcę.
Wypowiedzenie bez okresu wypowiedzenia przez pracodawcęMożliwe przy ciężkim naruszeniu obowiązków przez pracownika, przestępstwie uniemożliwiającym dalsze zatrudnienie, utracie uprawnień.
Ograniczenia czasowe dla pracodawcyNie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie.
Opinia zakładowej organizacji związkowejWymagana przed rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Prawa pracownika przy nieuzasadnionym wypowiedzeniuOdwołanie do sądu pracy, możliwość domagania się przywrócenia do pracy lub odszkodowania.
Zawartość wypowiedzeniaMuszą być zachowane forma pisemna i szczegółowo określone elementy.
Wypowiedzenie umowy o pracę – najważniejsze informacje

Warunki skutecznego wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy, które powoduje rozwiązanie umowy z upływem okresu wypowiedzenia. Zgodnie z Kodeksem pracy, wypowiedzenie umowy o pracę może złożyć zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Jesteś pracodawcą i rozważasz zatrudnienie cudzoziemca? Nie wiesz, czy należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pracę, czy o zezwolenie na pobyt czasowySkontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na te i inne pytania. Pomożemy Ci w prawidłowym złożeniu wniosku i sprawnym przeprowadzeniu procedury uzyskania zezwolenia oraz kompleksowej obsłudze cudzoziemców.

Skuteczność wypowiedzenia umowy o pracę zależy od wystąpienia następujących warunków:

 • formy pisemnej – wypowiedzenie musi zostać złożone na piśmie, co oznacza, że powinno być podpisane przez osobę składającą oświadczenie,
 • oznaczenia stron stosunku pracy, czyli pracodawcę i pracownika,
 • określenia daty ustania stosunku pracy,
 • wskazania okresu wypowiedzenia – zależy od rodzaju umowy i stażu pracy pracownika.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z tych warunków wypowiedzenie jest nieskuteczne i stosunek pracy pozostaje w mocy. W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Sprawdź nasze doradztwo podatkowe w Warszawie

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę to czas, w którym stosunek pracy trwa nadal, pomimo złożenia oświadczenia o jego rozwiązaniu. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
Wypowiedzenie umowy o pracę - pracownik

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony i czas określony

W przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony, okres wypowiedzenia jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie – dla pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc – dla pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące – dla pracownika zatrudnionego co najmniej 3 lata.

Sposób ustalania okresu wypowiedzenia

Jak wskazuje Kodeks pracy, do wskazanych powyżej okresów zatrudnienia wlicza się okres zatrudnienia pracownika u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę oraz w innych przypadkach wskazanych w ustawie.

Ustawodawca przyznaje stronom, po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich, prawo do ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania umowy. Ustalenie to nie zmienia jednak trybu rozwiązania umowy o pracę.

Sprawdź jakie korzyści oferuje firma w USA

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Ustawodawca przyznaje pracownikowi prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeśli:

 • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
 • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika – wtedy pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia na warunkach wskazanych w ustawie.

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia wymaga dla swojej skuteczności zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Ile będzie wynosić minimalne wynagrodzenie w 2024 roku? Sprawdź w tym artykule

Wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia przez pracodawcę

Kodeks pracy przyznaje pracodawcy prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika przez pracodawcę jest ograniczone czasowo. Nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Podjęcie decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia wymaga zasięgnięcia opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Wypowiedzenie umowy o pracę - uścisk dłoni

Wypowiedzenie umowy o pracę w związku z nieobecnością pracownika

Pracodawca może również rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1. jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż:

 • 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
 • łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,

2. w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione powyżej, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie dotyczy sytuacji, gdy nieobecność pracownika jest związana ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem i ze względu na chorobę zakaźną (w warunkach wskazanych w ustawie).

Jeśli pracownik stawi się do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności, pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę - dokumenty

Ochrona stron stosunku pracy przy wypowiedzeniu umowy o pracę

Ustawa przyznaje pracownikowi ochronę w razie:

 • nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę – ma prawo wnieść odwołanie od wypowiedzenia do sądu pracy; może żądać bezskuteczności wypowiedzenia lub przywrócenia pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowania,
 • niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia – pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo roszczenie o odszkodowanie; żądanie wnosi do sądu pracy.

W razie nieuzasadnionego rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na ochronę może liczyć również pracodawca. Przysługuje mu roszczenie o odszkodowanie, z którym występuje do sądu pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę. Podsumowanie

Wypowiedzenie umowy o pracę to poważna decyzja, która może mieć znaczący wpływ na sytuację zawodowo-życiową pracownika. Dlatego warto zadbać o to, aby wypowiedzenie umowy o pracę było złożone zgodnie z prawem. Zagwarantuje to bezpieczeństwo obu stron stosunku pracy.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wypowiedzenie umowy o pracę – często zadawane pytania

Co to jest wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli, które prowadzi do rozwiązania umowy po upływie okresu wypowiedzenia. Może być złożone zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.

Jakie są warunki skutecznego wypowiedzenia umowy o pracę?

Warunki skutecznego wypowiedzenia to forma pisemna oświadczenia, oznaczenie stron stosunku pracy, określenie daty zakończenia umowy i wskazanie okresu wypowiedzenia.

Co się stanie, jeśli wypowiedzenie umowy o pracę nie spełni wymaganych warunków?

Wypowiedzenie, które nie spełni wymaganych warunków, jest nieskuteczne, a umowa o pracę pozostaje w mocy.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy i stażu pracy i może wynosić od 3 dni roboczych do 3 miesięcy.

Czy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Tak, pracownik może to zrobić np. gdy praca szkodzi jego zdrowiu lub pracodawca ciężko naruszył swoje obowiązki.

W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Pracodawca może to zrobić np. przy ciężkim naruszeniu obowiązków przez pracownika lub popełnieniu przez niego przestępstwa uniemożliwiającego dalsze zatrudnienie.

Czy istnieją ograniczenia czasowe dla rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Tak, pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia po upływie 1 miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej takie rozwiązanie.

Czy pracodawca musi zasięgnąć opinii zakładowej organizacji związkowej przed rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia?

Tak, pracodawca powinien zasięgnąć takiej opinii, chyba że rozwiązanie umowy następuje z innego powodu niż wina pracownika.

Jakie prawa ma pracownik w razie nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy przez pracodawcę?

Pracownik może wnieść odwołanie do sądu pracy, domagając się przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać formę pisemną, jasne oznaczenie stron (pracodawcy i pracownika), datę zakończenia stosunku pracy oraz okres wypowiedzenia.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance