Controlling operacyjny i finansowy

Controlling operacyjny i finansowy

Chcąc utrzymać ugruntowaną pozycję na rynku, współcześni przedsiębiorcy muszą nie tylko podążać za aktualnymi trendami, ale również systematycznie dążyć do podnoszenia efektywności i konkurencyjności swoich firm. Narzędziem wykorzystywanym do uzyskania tego efektu jest tak zwany controlling operacyjny i finansowy. 

Polega on na cyklicznej oraz kompleksowej analizie wyników finansowych przedsiębiorstwa. 
Dzięki controllingowi finansowemu jesteśmy w stanie po pierwsze przeanalizować i pochylić się nad skutecznością podejmowanych działań nakierowanych na osiągnięcie konkretnego celu gospodarczego firmy, a po drugie zaplanować efektywne oraz racjonalne wykorzystanie posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów w przyszłości, aby osiągnąć pożądany efekt.

W ramach controllingu operacyjnego i finansowego zapewniamy:

  • sprawozdawczość zarządcza
    W ramach której dokonujemy rzetelnej i wnikliwej analizy działalności przedsiębiorstwa, pozwala na zidentyfikowanie kluczowych procesów dla jego rozwoju. W ramach czynności wyszczególniamy miernik, na podstawie którego sporządzane będą cykliczne raporty controllingowe. Informacje te umożliwiają przedsiębiorcy podejmowanie świadomych decyzji dotyczących bieżącego rozwoju firmy o charakterze strategicznym, taktycznym, operacyjnym, planistycznym i kontrolnym;
  • rachunkowość konsolidacyjna
    która odgrywa istotną rolę w przypadku grup kapitałowych (spółek holdingowych), jednostek dominujących i jednostek zależnych. Konsolidacja prowadzi do ujęcia w sprawozdaniu finansowym podmiotów zależnych od siebie w jedno przedsiębiorstwo. W ten sposób zarządzający grupą są w stanie uzyskać pełen obraz wyników finansowych grupy.

Pełne wsparcie

Controlling finansowy – prowadzony w odpowiedni sposób – daje przedsiębiorcy większe możliwości optymalizacji kosztów, co wynika z posiadania wiedzy o nich, poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim gwarantuje poprawę i większą kontrolę nad płynnością finansową przedsiębiorstwa oraz łatwiejsze podejmowanie decyzji dotyczących zatrudnienia, inwestycji i rozwoju firmy.

CGO Finance aktywnie wspiera swoich Klientów w wyborze źródeł finansowania oraz troszczy się o bezpieczeństwo ich inwestycji, przeprowadzając czynności związane z controllingiem finansowym. W swojej pracy łączymy naszą wiedzę podatkową z dogłębną znajomością zasad rachunkowości.

Szukasz zaufanego partnera w zakresie obsługi księgowej?

Wyślij wiadomość

    W czym jeszcze możemy pomóc?