Certyfikat rezydencji podatkowej CFR

Certyfikat rezydencji podatkowej CFR
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Certyfikat rezydencji podatkowej CFR to dokument mający zapobiegać uchylaniu się od zobowiązań podatkowych. Kto powinien go mieć?

Jakie informacje się w nim znajdują i jak go uzyskać? Odpowiadamy!

Doradztwo podatkowe to jedna ze specjalizacji naszej kancelarii prawnej.

Czym jest rezydencja podatkowa?

Rezydencja podatkowa to określenie miejsca, w którym osoba fizyczna lub prawna ma obowiązek wypełnienia zobowiązania podatkowego. Pozwala ona ustalić tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Jest to istotne dla celów opodatkowania, ponieważ państwa różnicują zasady opodatkowania osób fizycznych i prawnych w zależności od ich rezydencji podatkowej.

Dla osób fizycznych rezydencję podatkową zazwyczaj określa się na podstawie miejsca ich stałego zamieszkania lub czasu, jaki spędzają w danym państwie. W przypadku osób prawnych rezydencję podatkową często łączy się z miejscem rejestracji lub zarządzania głównego centrum ich działalności.

Sprawdź czym są ceny transferowe

Kto może zostać rezydentem podatkowym?

Do uzyskania rezydencji podatkowej w Polsce konieczne jest spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków:

 1. posiadanie ośrodka interesów osobistych lub biznesowych na terenie Polski,
 2. przebywanie w Polsce przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu roku podatkowego.

Sprawdź jakie korzyści oferuje firma w USA

Czym jest certyfikat rezydencji podatkowej CFR?

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument pełniący rolę zaświadczenia, które wskazuje na:

 • miejsce zamieszkania podatnika – w odniesieniu do osób fizycznych,
 • siedzibę podatnika – w odniesieniu do osób prawnych.

Jest on wydawany w celu zapobieżenia nieprawidłowemu stosowaniu przepisów umów międzynarodowych w zakresie unikania podwójnego opodatkowania.

Certyfikat rezydencji podatkowej jest środkiem dowodowym posiadania rezydencji podatkowej w określonym państwie. Upoważnia on płatnika do zastosowania stawki podatku, która wynika z międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez dane państwo, zamiast stosowania stawki określonej w przepisach krajowych.

Co zawiera certyfikat rezydencji podatkowej CFR?

Przepisy definiują certyfikat rezydencji podatkowej jako zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.

Oznacza to, że prawidłowo sporządzony certyfikat rezydencji podatkowej powinien zawierać:

 • dane identyfikacyjne podmiotu: miejsce zamieszkania lub siedzibę, imię i nazwisko lub nazwę,
 • datę wydania dokumentu,
 • informację o okresie obowiązywania certyfikatu (nie jest to warunek konieczny),
 • zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na terenie danego państwa,
 • dane organu wydającego.

Co istotne, nie istnieje jeden wspólny wzór certyfikatu rezydencji podatkowej. Dokument ten nie musi również nosić nazwy certyfikatu – wystarczy, by zawierał wyżej wymienione dane i informacje.

Sprawdź nasz przewodnik po uldze IP BOX

Kto wydaje certyfikat rezydencji podatkowej CFR?

Certyfikat rezydencji podatkowej wydawany jest przez właściwy organ administracji podatkowej danego państwa. W Polsce jest on przyznawany przez urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika.

Kiedy warto ubiegać się o certyfikat rezydencji podatkowej CFR?

Certyfikat rezydencji podatkowej będzie przydatny dla:

 • osób fizycznych i prawnych prowadzących interesy zarówno w Polsce, jak i za granicą,
 • podatników uzyskujących dochody w innym państwie, którzy chcą uniknąć podwójnego opodatkowania.

Kto może złożyć wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej CFR?

Jak wskazano powyżej, certyfikat rezydencji podatkowej dotyczy podatników podatku dochodowego, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce.

Wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa należy udzielić na piśmie w urzędzie skarbowym lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem e-PUAP.

Jak złożyć wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej CFR?

Wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej można złożyć na dwa sposoby:

 • w formie papierowej,
 • w formie elektronicznej.
Wniosek w formie papierowejmoże zostać złożony osobiście w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, może zostać przesłany pocztą do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, wymaga odręcznego podpisu
Wniosek w formie elektronicznejmoże zostać przesłany jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym, może zostać przesłany za pośrednictwem e-PUAP, wymaga uwierzytelnienia poprzez Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany
Formy wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej

W obu przypadkach należy wypełnić formularz CFR-1, w którym powinny znaleźć się:

 • dane podatnika,
 • powód, dla którego składany jest wniosek,
 • liczba kopii certyfikatu,
 • sposób odbioru certyfikatu.

Ile kosztuje złożenie wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej CFR?

Brak opłatywnioski składane przez e-Urząd Skarbowy
Opłata skarbowa w wysokości 17 złotychwnioski składane w formie papierowej, wnioski składane przez e-PUAP
Koszty złożenia wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej

Obowiązek zapłaty wyżej wymienionej opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej. Należy pamiętać, by do wniosku dołączyć potwierdzenia jej uiszczenia. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku, który potwierdza wykonanie przelewu.

Ile czeka się na wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej CFR?

W terminie 7 dni od złożenia wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej właściwy organ administracji podatkowej wydaje:

 • zaświadczenie – certyfikat rezydencji podatkowej lub
 • postanowienie o odmowie jego wydania.

Jaki jest termin ważności certyfikatu rezydencji podatkowej CFR?

Jak wskazano powyżej, informacja o okresie obowiązywania nie jest warunkiem koniecznym ważności certyfikatu rezydencji podatkowej. Jeśli więc certyfikat nie określa jasno wspomnianego terminu, zakłada się, że jest on ważny przez okres 12 miesięcy od daty wydania. Po upływie tego terminu podatnik powinien złożyć wniosek o nowy certyfikat rezydencji podatkowej.

Certyfikat rezydencji podatkowej CFR – podsumowanie

Certyfikat rezydencji podatkowej CFR to dokument potwierdzający rezydencję podatkową. Jest on wydawany przez właściwy organ administracji podatkowej oraz zawiera dane identyfikacyjne podmiotu, datę wydania, zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych i dane organu wydającego.

Wniosek o wydanie certyfikatu można złożyć osobiście lub elektronicznie, a jego koszt zależny jest od wybranego sposobu złożenia. Termin ważności certyfikatu wynosi zazwyczaj 12 miesięcy, po czym należy złożyć wniosek o jego odnowienie.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance