Oddział przedsiębiorcy zagranicznego a podatki

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego a podatki
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Założenie oddziału przez przedsiębiorcę zagranicznego w Polsce wiąże się nie tylko z korzyściami ekonomicznymi, lecz także z obowiązkami podatkowymi. W tym artykule omawiamy, jak kształtuje się kwestia oddział przedsiębiorcy zagranicznego a podatki. Zapraszamy do lektury.

Spis treści

Co to jest oddział przedsiębiorcy zagranicznego?

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego to jednostka organizacyjna prowadząca działalność na terenie Polski, która jest zależna od przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział ten nie posiada osobowości prawnej, ale może mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego.

Jeśli prowadzisz firmę w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym, to masz możliwość otworzenia oddziału w Polsce. Osoby z innych krajów mogą również otworzyć oddział, pod warunkiem że dany kraj ma podpisane umowy wzajemne z Polską. 

Możliwość otwarcia oddziału wiąże się z niższymi kosztami niż założenie nowej spółki. Oddział nie musi spełniać takich samych obowiązków jak spółka. Dotyczy to na przykład posiadania własnego kapitału. 

Przed rozpoczęciem działalności w ramach oddziału, trzeba uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców KRS i ustanowić osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Ważne jest, aby pamiętać, że oddział może prowadzić działalność wyłącznie w takim samym zakresie, w jakim działa przedsiębiorstwo za granicą.

Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego związane z założeniem oddziału w Polsce

Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski poprzez utworzenie oddziału po otrzymaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Aby uzyskać wpis do rejestru, przedsiębiorca zagraniczny musi złożyć wniosek oraz dostarczyć odpisy dokumentów takich jak akt założycielski, umowa lub statut, albo odpis z rejestru, jeśli działa na podstawie już istniejącego wpisu.

Jeśli przedsiębiorca zagraniczny chce prowadzić oddział w Polsce, musi używać oryginalnej nazwy swojego przedsiębiorstwa wraz z tłumaczeniem na język polski i dodaniem słów „oddział w Polsce”. Musi również prowadzić oddzielną rachunkowość w języku polskim, zgodnie z polskimi przepisami rachunkowymi. W przypadku zmiany stanu faktycznego lub prawnego oddziału, takich jak otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego lub utrata prawa do wykonywania działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi zgłosić te zmiany ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Należy pamiętać, że minister może wydać zakaz prowadzenia działalności przez oddział, jeśli nie będzie przestrzegał polskiego prawa.

Czym różni się oddział przedsiębiorcy zagranicznego od przedstawicielstwa? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w artykule.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego a podatki

1. Podatek dochodowy

Aby określić, czy przedsiębiorca zagraniczny, który prowadzi działalność na terenie Polski, musi płacić podatek dochodowy w Polsce, należy sprawdzić, czy spełnione są wymagane warunki dla uznania za zagraniczny zakład tego przedsiębiorcy. Jeśli tak, dochód uzyskany przez ten zakład podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

W myśl art. 4a pkt 11 PDOPrU przez pojęcie „zagraniczny zakład” należy rozumieć:

  • stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
  • plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
  • osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

– chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.

Innymi słowy, zgodnie z tym przepisem, termin „zagraniczny zakład” ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym państwem lub umowa ta nie zawiera definicji „zagranicznego zakładu”.

2. CIT

W przepisach prawa podatkowego nie ma określonej procedury rejestracyjnej dla podatnika CIT. Dlatego wystarczającym wydaje się zgłoszenie faktu powstania oddziału (zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania) w formie pisemnej do odpowiedniego urzędu skarbowego, wraz z kopią numeru identyfikacji podatkowej (NIP) potwierdzającą wcześniejsze zarejestrowanie się w celach podatku VAT we właściwym urzędzie.

Zgodnie z polskim prawem podatkowym, oddział przedsiębiorcy zagranicznego jest traktowany jak samodzielny podatnik podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. CIT). Oznacza to, że oddział ten ma obowiązek rozliczania swojego podatku dochodowego i składania deklaracji podatkowych na takich samych zasadach jak polscy przedsiębiorcy.

Warto zaznaczyć, że w przypadku oddziału przedsiębiorcy zagranicznego nie ma możliwości stosowania podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że oddział ten nie będzie opodatkowany dwukrotnie – zarówno w kraju, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorcy zagranicznego, jak i w Polsce.

Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R – oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Jako przedsiębiorca z zagranicy, który chce prowadzić działalność w Polsce poprzez utworzenie oddziału, musisz pamiętać, że zostaniesz uznany za podatnika podatku od towarów i usług (VAT) w Polsce, wraz z Twoją jednostką macierzystą i oddziałem. Jeśli zdecydujesz się na rejestrację oddziału w celach VAT, to oznacza to, że Twoja firma zostanie zarejestrowana jako podatnik VAT w Polsce.

Aby zarejestrować się jako podatnik VAT, musisz złożyć zgłoszenie rejestracyjne u naczelnika urzędu skarbowego, właściwego ze względu na adres siedziby lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli nie masz siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, musisz złożyć zgłoszenie rejestracyjne u Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna, ale za wydanie potwierdzenia rejestracji musisz zapłacić 170 zł na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, gdzie znajduje się siedziba naczelnika urzędu skarbowego.

Jeśli planujesz transakcje wewnątrzwspólnotowe, musisz zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o swoich planach, w ramach części C.3. formularza VAT-R.

Gubisz się w gąszczu zmian i przepisów prawa podatkowego?

Nie narażaj się na niepotrzebne konsekwencje prawne i finansowe. Nasi specjaliści podpowiedzą Ci, jakich formalności należy dopilnować, żebyś Ty prowadził(a) działalność zgodnie z przepisami.

Obowiązki podatkowe oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego ma takie same obowiązki podatkowe jak polskie spółki. Oznacza to, że oddział ten musi m.in.:

  • prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z polskimi przepisami,
  • rozliczać się z urzędem skarbowym w Polsce,
  • opłacać podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • składać deklaracje podatkowe i roczne sprawozdania finansowe.

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów

Niezachowanie zasad opodatkowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego może wiązać się z konsekwencjami finansowymi. W przypadku nieopłacenia podatków lub niewłaściwego rozliczania się z urzędem skarbowym oddział ten może zostać ukarany grzywną lub innymi sankcjami.

Podsumowanie

Podsumowując, należy podkreślić, że oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce ma takie same obowiązki podatkowe jak polskie spółki. Nieprzestrzeganie przepisów może wiązać się z sankcjami finansowymi. Warto więc pamiętać o tym, że prowadzenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce wymaga znajomości polskiego prawa podatkowego i jego przestrzegania.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance