Sukcesja w firmie. Czym jest? Jak ją zaplanować?

Sukcesja w firmie. Czym jest? Jak ją zaplanować?
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Sukcesja w firmie to proces planowania i przygotowania odpowiednich kandydatów na kluczowe stanowiska, aby zapewnić ciągłość działania organizacji w przypadku odejścia obecnych liderów. Jest to niezbędny element strategii biznesowej, który pozwala na utrzymanie stabilności i rozwoju firmy. W tym artykule dowiesz się, czym dokładnie jest sukcesja w firmie oraz jak skutecznie ją zaplanować, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia i osiągnąć sukces.

Spis treści

Sukcesja w firmie – zarząd sukcesyjny

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw określa zasady sukcesji w biznesie. Dotyczą one tylko firm zarejestrowanych w CEIDG.

Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy. Pozwala następcom prawnym na podjęcie decyzji o kontynuowaniu działalności na własny rachunek, sprzedaży czy zamknięciu firmy.

Wskazanie zarządcy sukcesyjnego za życia i zgłoszenie do CEIDG umożliwia:

 • zachowanie pełnej płynności działania przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie firmy przez zarządcę sukcesyjnego natychmiast po śmierci przedsiębiorcy,
 • pozostanie w mocy umów z pracownikami firmy,
 • zachowanie ciągłości wykonywania kontraktów,
 • szybkie uzyskanie potwierdzenia możliwości wykonywania koncesji lub zezwoleń.

Zarządca sukcesyjny odpowiedzialny jest za prowadzenie przedsiębiorstwa do czasu uregulowania sukcesji w biznesie. Zarząd sukcesyjny wygasa co do zasady w terminie 2 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Sąd może przedłużyć ten okres, na czas nie dłuższy niż 5 lat, z ważnych powodów.

Zarządcą sukcesyjnym może być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może nim być osoba prawna. Funkcję zarządcy sukcesyjnego w jednym czasie może pełnić tylko jedna osoba. Przedsiębiorca może jednak wyznaczyć zarządcę, który zostanie powołany, jeśli dotychczasowy zarządca sukcesyjny zrezygnuje z pełnionej funkcji lub nie będzie mógł jej pełnić.

W przypadku powołania zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy, ma on dwie możliwości:

 • ustanowić zarządcę sukcesyjnego,
 • zastrzec, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego wymaga zgody wskazanej osoby oraz zgłoszenia do CEIDG.

Firmy rodzinne miały duży wkład w prace nad ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Jej celem jest ułatwienie sukcesji w biznesie i umożliwienie rodzinie zmarłego uporządkowanie spraw spadkowych przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości nieprzerwanego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Prowadzisz rodzinny biznes i interesuje Cię sukcesja?

Jesteś we właściwym miejscu. Nasi doświadczeni doradcy sukcesyjni odpowiedzą na Twoje pytania, rozwieją wątpliwości oraz pomogą we wszystkich procedurach związanych z sukcesją.

Sukcesja w firmie – fundacja rodzinna

6 lutego 2023 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2023 roku o fundacji rodzinnej. Reguluje ona organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnej, w tym prawa i obowiązki fundatora i beneficjenta.

Idea fundacji rodzinnej opiera się na odseparowaniu od siebie biznesu i rodziny. Majątek rodzinny staje się własnością fundacji, która ma zapewnić rodzinie środki finansowe oraz realizować wizję fundatora. Fundacja rodzinna stanowi więc środek do celu, jakim jest planowanie sukcesji w biznesie w perspektywie wielu pokoleń.

Fundatorem fundacji rodzinnej może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną do zdolność do czynności prawnych. Oświadczenie o ustanowieniu fundacji może zostać złożone w akcie założycielskim albo w testamencie.

Powstanie fundacji rodzinnej wymaga:

 1. złożenia oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie,
 2. ustalenia statutu,
 3. sporządzenia spisu mienia,
 4. ustanowienia organów fundacji rodzinnej wymaganych przez ustawę lub statut,
 5. wniesienia funduszu założycielskiego przed wpisaniem do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo wniesienie funduszu założycielskiego w terminie dwóch lat od dnia wpisania fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie,
 6. wpisania do rejestru fundacji rodzinnych.

Fundator wnosi do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie, nie niższej niż 100.000 złotych.

Organami fundacji rodzinnej są zarząd, rada nadzorcza oraz zgromadzenie beneficjentów, które zbiera się w określonych przypadkach. Ma to na celu zapewnienie niezbędnego wpływu rodziny na najważniejsze kwestie związane z działalnością fundacji rodzinnej w perspektywie wielu lat.

Fundator ma dużą swobodę w określeniu zasad zarówno zarządzania fundacją rodzinną, jak i jej funkcjonowania i celu, dla którego została powołana. Najczęściej będzie to zapewnienie nieprzerwanej sukcesji w biznesie oraz zapewnienie środków do życia dla członków rodziny.

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 roku o fundacji rodzinnej wejdzie w życie w dniu 22 maja 2023 roku.

Wszystko, co warto wiedzieć o polskiej fundacji rodzinnej znajdziesz w tym artykule

Sukcesja w firmie – konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Mimo istniejących rozwiązań w obliczu ciągle zmieniającego się otoczenia, kryzysu gospodarczego czy rosnącej konkurencji, wiele firm rodzinnych odkłada sukcesję w biznesie. Pomocne w podjęciu decyzji może okazać się doradztwo prawne, finansowe i organizacyjne, które oferowane jest z funduszy europejskich. Dotacje na sukcesję w biznesie dostępne są w ramach konkursu wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem finansowania jest wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie planującej sukcesję w biznesie oraz wskażą jej potencjalne szanse i zagrożenia.

Konkurs skierowany jest do firm rodzinnych rozumianych jako:

 • przedsiębiorstwa prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • przedsiębiorstwa, w których członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe.

Przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.

W ramach konkursu wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 10% wartości projektu.

Przedsiębiorca może przeznaczyć uzyskane dofinansowanie na:

 • wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie, wskażą potencjalne szanse i zagrożenia,
 • pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.

Zgłoszenia w ramach konkursu „Sukcesja w firmach rodzinnych” prowadzone są przez operatorów regionalnych w ramach realizowanych przez nich projektów. Nabór wniosków zakończy się w dniu 30 września 2023 roku.

Podsumowanie

Przedsiębiorstwo rodzinne to jedna z najbardziej rozpowszechnionych form prowadzenia biznesu. Dzięki firmom rodzinnym i ich działaniom stabilne zatrudnienie znajdują dziesiątki rodzin. Mimo sukcesów na wielu polach, w firmach rodzinnych często dostrzegalne są problemy dotyczące przenikania się relacji biznesowych i spraw rodzinnych, w tym sukcesji w biznesie. Rozwiązania, które pozwalają zaplanować proces sukcesji i wdrożyć go we właściwym czasie, to między innymi powołanie zarządcy sukcesyjnego, ustanowienie fundacji rodzinnej czy skorzystanie z dotacji na sukcesję w firmie.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance