Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – kiedy stawka 0% VAT?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – kiedy stawka 0% VAT?
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (nazywana także w skrócie WDT) jest to wywóz towarów z Polski na terytorium państwa, które należy do Unii Europejskiej. Nie każdy transport to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Muszą zostać spełnione warunki określone w ustawie o VAT. Podobnie w przypadku 0% stawki VAT – jest możliwa tylko pod ściśle zdefiniowanymi wymaganiami.

Poniżej znajdziesz szczegółowe omówienie wszystkich kwestii, które należy znać w przypadku wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów, w tym warunki 0% stawki VAT.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – warunki zaistnienia

Ustawa o VAT określa warunki dotyczące nabywcy, które należy spełnić, by wywóz towarów mógł zostać uznany za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z przepisami, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ma miejsce, jeśli nabywcą towarów jest podmiot spełniający poniższe warunki:

 1. jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski,
 2. jest osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski,
 3. jest podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, niewymienionymi w pkt. 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które – zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym – są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą,
 4. jest podmiotem innym niż wymienione w pkt. 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Ponadto wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje wówczas, gdy dokonującym dostawy jest:

 • podatnik prowadzący działalność gospodarczą,
 • czynny podatnik VAT,
 • zarejestrowany jako podatnik VAT-UE przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – obowiązek rejestracji jako podatnik VAT-UE

Jak wskazano powyżej, polski podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów musi zarejestrować się jako podatnik VAT-UE. Obowiązek rejestracji dotyczy zarówno podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych. Od momentu rejestracji dla potrzeb rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych podatnik ma obowiązek posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

Potrzebujesz konsultacji lub pomocy z zakresu prawa podatkowego?

Dobrze trafiłeś! Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy rozwieją wątpliwości wskażą jakie kroki powinieneś podjąć, aby skorzystać z należnych Ci ulg.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – wyjątki

Ustawodawca określił przypadki, w których przemieszczenia towarów przez podatnika VAT lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Nie stanowi ono wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, między innymi, gdy:

 1. towary są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, jeśli są one przemieszczane przez podatnika dokonującego ich dostawy lub na jego rzecz,
 2. przemieszczenie towarów następuje w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość,
 3. towary są przemieszczane na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie transportu pasażerskiego wykonywanego na terytorium Unii Europejskiej z przeznaczeniem dokonania ich dostawy przez tego podatnika na pokładach tych pojazdów,
 4. towary mają być przedmiotem eksportu towarów przez tego podatnika.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – warunki zastosowania stawki 0%

Zgodnie z ustawą o VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy i zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który podał podatnikowi,
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy wywieziono z terytorium Polski i dostarczono do nabywcy na terytorium kraju członkowskiego innego niż terytorium Polski,
 3. podatnik, składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE.

Dowodami, które potwierdzają wywóz towarów, zgodnie z ustawą o VAT, mogą być:

 • dokumenty przewozowe od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium Polski, z których jednoznacznie wynika, że towary dostarczono do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego państwa członkowskiego,
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,
 • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie,
 • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,
 • dokumenty potwierdzające zapłatę za towar,
 • dowody potwierdzające przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium innego państwa członkowskiego.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – powstanie obowiązku podatkowego

Co do zasady, obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika. Nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy. Wyjątek stanowi wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów wykonywana w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc. W tym przypadku dostawę uważa się za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – podstawa opodatkowania

Zgodnie z ustawą o VAT, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Zapłata obejmuje również otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych. W sytuacji, gdy nie ma ceny nabycia towarów, podstawę opodatkowania stanowi koszt wytworzenia.

Podstawę opodatkowania należy powiększyć o:

 • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku,
 • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Prowadzisz działalność w formie spółki? Być może zainteresuje Cię nasz artykuł na temat opodatkowania spółek w Polsce?

Podsumowanie

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to transakcja realizowana w ramach wymiany handlowej między podmiotami z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że należy spełnić ustawowe warunki, by dana wymiana handlowa mogła zostać zakwalifikowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to zagadnienie bardzo szerokie. Łączy się w nim wiele dziedzin prawa, w tym prawo podatkowe, będące zmorą wielu przedsiębiorców. Potrzebujesz więcej informacji na temat wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Z nami zyskasz pewność, że twoja działalność w pełni odpowiada prawu.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance