Rządowy Portal Cen Mieszkań

Rządowy Portal Cen Mieszkań
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Ustawodawca planuje stworzyć rządowy Portal Cen Mieszkań. Będzie to ogólnokrajowy rejestr zawierający informacje o cenach nieruchomości. Jakie dane będzie można w nim znaleźć? W czym okażą się pomocne? Odpowiedzi przedstawiamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Czym jest rządowy Portal Cen Mieszkań?

Rządowy Portal Cen Mieszkań (PCM) to nowy, ogólnokrajowy rejestr zawierający dane dotyczące cen nieruchomości na polskim rynku. Będzie uwzględniał transakcje realizowane na rynku wtórnym oraz pierwotnym (deweloperskim). Informacje statystyczne na temat cen transakcyjnych lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych będą na bieżąco aktualizowane i dostępne dla każdego.

Dane zgromadzone w Portalu Cen Mieszkań pozwolą potencjalnym nabywcom nieruchomości uzyskać rzetelną informację statystyczną według kryterium terytorialnego, czasowego i rodzajowego, by w ten sposób wybrać najkorzystniejszą ofertę mieszkaniową.

Kto prowadzi rządowy Portal Cen Mieszkań?

Ogólnokrajowy rejestr transakcji mieszkaniowych tworzy, utrzymuje i rozwija Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Za powierzeniem prowadzenia portalu temu podmiotowi przemawiały dotychczas podejmowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny działania służące ochronie praw nabywców mieszkań oraz względy ekonomiczne. Ustawodawca w ten sposób uniknie kosztów związanych z budowaniem nowego systemu i wykorzysta dobrze rozwiniętą strukturę organizacyjno-informacyjną.

Sposób udostępniania informacji

Zgodnie z założeniem ustawodawcy, w Portalu Cen Mieszkań będą gromadzone informacje pochodzące z trzech źródeł:

 1. z rynku pierwotnego, dotyczące umów zakupu mieszkań i domów jednorodzinnych objętych obowiązkiem prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego, udostępniane przez podmioty profesjonalne obowiązane do zgłaszania danych do Ewidencji Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG)
 • DFG służy ochronie środków wpłacanych przez nabywców na poczet zawartych umów (gwarancji zwrotu środków nabywcy m.in. w przypadku odstąpienia przez niego od umowy),
 • gromadzone dane umożliwiają weryfikację prawidłowości wykonywania obowiązków sprawozdawczych podmiotów zasilających wobec DFG,
 • dane mają być przekazywane do Portali Cen Mieszkań niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich przekazania do Ewidencji przez właściwe podmioty, także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
 • termin na wypełnienie obowiązku informacyjnego wynosi sześć miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających do ustawy deweloperskiej,
 • nieprzekazanie przez deweloperów danych objętych obowiązkiem ujawnienia w odpowiednim rejestrze skutkuje wstrzymaniem wypłaty środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego.

2. z rynku pierwotnego, dotyczące umów sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych nieobjętych obowiązkiem prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego, udostępniane przez podmioty profesjonalne nieobjęte obowiązkiem zgłaszania danych do Ewidencji DFG

 • dane przekazywane są bezpośrednio do Portalu Cen Mieszkań,
 • dotyczy to wyłącznie informacji o nowych transakcjach, tj. dokonywanych po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

3. z rynku wtórnego przekazywane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w oparciu o informacje wynikające z aktów notarialnych zgłaszanych przez notariuszy

zasady, sposób i termin przekazywania danych ma określać umowa zawarta między UFG a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej.

Jakie dane zawiera rządowy Portal Cen Mieszkań?

Ustawodawca wyraźnie określa zakres informacji gromadzonych w PCM. Do najważniejszych należą:

 • data zawarcia umowy,
 • dane identyfikujące akt notarialny (dotyczyć to będzie dopiero umowy przenoszącej własność tej nieruchomości),
 • numer księgi wieczystej i adres nieruchomości,
 • rodzaj obiektu będącego przedmiotem umowy (wskazanie lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego),
 • cena lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego objętego umową,
 • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego objętego umową,
 • liczba pokoi w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym objętym umową,
 • kondygnacja budynku, na której znajduje się lokal mieszkalny objęty umową,
 • liczba kondygnacji budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty umową,
 • termin zakończenia robót budowlanych dotyczących budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty umową albo domu jednorodzinnego objętego umową,
 • numer PESEL nabywcy, a jeżeli numer PESEL nie został nadany – datę urodzenia, serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument.

Z czym wiąże się zakup nieruchomości przez obcokrajowca? Odpowiadamy w artykule

Przeznaczenie danych w rządowym Portalu Cen Mieszkań

Dane zebrane w Portalu Cen Mieszkań mają, zgodnie z wolą ustawodawcy, spełniać trzy cele:

 1. statystyczny – dane pozwalają ustawowo wskazanym podmiotom prowadzić analizę rynku nieruchomości oraz realizować inne zadania z zakresu statystyki mieszkaniowej,
 2. zabezpieczający – opracowano system bezpieczeństwa udostępniania danych, by chronić interesy oraz dane stron stosunków prawnych,
 3. informacyjny – przyjęto mechanizm gromadzenia danych (np. liczby pokoi, powierzchni użytkowych) pozwalający na uzyskanie wszechstronnej informacji o nieruchomości. Co ważne, dane gromadzone w PCM będą usuwane najpóźniej z dniem zakończenia działania.

Korzyści z wprowadzenia rządowego Portalu Cen Mieszkań

Stworzenie rejestru zawierającego wiarygodne dane dotyczące nieruchomości dostępnych na rynku mieszkaniowym niesie ze sobą następujące zalety:

 • przejrzystość zasad działania portalu służącego do prezentacji cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym (w lokalizacji, okresie i przekroju rodzajowym wybranych przez użytkownika),
 • zwiększenie przejrzystości rynku nieruchomości (statystyki cen transakcyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym),
 • dostęp do wiarygodnej i aktualnej informacji o rynku nieruchomościami,
 • ochronę nabywców mieszkań poprzez racjonalną ocenę warunków cenowych ofert nabycia mieszkania w porównaniu do realnych, transakcyjnych (a nie ofertowych) cen rynkowych,
 • ułatwienie podejmowania decyzji o zakupie nieruchomości,
 • zapobieganie niepotrzebnemu powielaniu informacji dotyczących tej samej nieruchomości,
 • umieszczanie danych o cenach nieruchomości z rynku deweloperskiego jako kluczowych z punktu widzenia wypłaty środków z Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego na rzecz nabywców (przysłuży się to efektywniejszemu szacowaniu kosztów potencjalnych wypłat z DFG oraz skuteczniejszej weryfikacji wniosków nabywców o wypłatę środków).

Rządowy Portal Cen Mieszkań – podsumowanie

Zebranie danych dotyczących cen mieszkań w Polsce w jednym rejestrze pozwoli na dokonanie wszechstronnej i rzetelnej oceny sytuacji na rynku nieruchomości. Rozwiązanie to zabezpieczy interes nabywców, jak również wpłynie na efektywność i przejrzystość działalności prowadzonej przez przedsiębiorców.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance