Minimalny podatek dochodowy – co trzeba o nim wiedzieć?

Minimalny podatek dochodowy – co trzeba o nim wiedzieć?
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Minimalny podatek dochodowy to jedna z propozycji zmian w polskim systemie podatkowym. Ma on na celu zapewnienie większej równości w opodatkowaniu oraz zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Kogo będzie dotyczyć, a kiedy nie będzie obowiązywać? Na te i inne pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

Spis treści

Kogo i w jakim przypadku będzie dotyczyć minimalny podatek dochodowy?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek minimalny w Polsce dotyczyć będzie:

 • podatników, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, przez co podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 • podatkowych grup kapitałowych,
 • podatników prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład, czyli podatników, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, przez co podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski.

Jak widać, podatek minimalny w Polsce dotyczyć będzie niemal wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy:

 • ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
 • osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych, w wysokości nie większej niż 2%.

Przewidziano jednak okoliczności, w których podatnicy nie będą objęci obowiązkiem naliczenia i odprowadzenia podatku minimalnego w Polsce.

Kiedy minimalny podatek dochodowy nie będzie obowiązywać?

Jak wynika z przepisów, podatek minimalny w Polsce nie będzie dotyczyć między innymi:

 • podatników, którzy w roku podatkowym rozpoczną działalność oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym,
 • podatników będących przedsiębiorstwami finansowymi (instytucje kredytowe, banki, SKOK-i, zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne),
 • podatników, którzy w roku podatkowym uzyskają przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy,
 • podatników, których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami będą wyłącznie osoby fizyczne,
 • podatników, którzy w roku podatkowym osiągną większość przychodów innych niż z zysków kapitałowych w związku z eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych,
 • podatników, którzy w roku podatkowym osiągną większość przychodów innych niż z zysków kapitałowych w związku z wydobywaniem kopalin wymienionych w załączniku do Prawa geologicznego i górniczego.

Podatek minimalny będzie Ciebie dotyczyć? Przygotuj się na niego z naszymi specjalistami

Zespół doświadczonych ekspertów w zrozumiały sposób wyjaśni Ci przepisy dotyczące nowego podatku. Przeanalizuje także Twoją indywidualną sytuację i podpowie odpowiednie rozwiązania dla Twojego biznesu. Zapraszamy do kontaktu!

Minimalny podatek dochodowy – sposób ustalania straty

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy obliczaniu straty oraz udziału dochodów w przychodach nie będą uwzględniane:

 • koszty nabycia środków trwałych, gdy cena przedmiotu transakcji lub sposób jej określenia wynikać będzie z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych,
 • koszty wytworzenia środków trwałych, gdy podatnik w roku podatkowym poniesie stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych z transakcji albo osiągnie udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych wynikający z takiej transakcji w wysokości nie większej niż 2%,
 • koszty ulepszenia środków trwałych,
 • koszty środków trwałych, których nabycie, wytworzenie lub ulepszenie ujęte będzie w księgach podatnika jako odpisy amortyzacyjne.

Minimalny podatek dochodowy – stawka podatku od spółek

Podstawa opodatkowania podatkiem minimalnym w Polsce będzie składać się z następujących kategorii:

 1. przychody z zysków innych niż kapitałowe,
 2. część kosztów finansowania dłużnego na rzecz podmiotów powiązanych,
 3. odroczony podatek dochodowy wynikający z kwoty amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej,
 4. niektóre koszty usług niematerialnych.

Stawka podatku minimalnego w Polsce nie uległa zmianie na podstawie nowelizacji z dnia 7 października 2022 roku i wynosi 10% od podstawy opodatkowania.

Jak płacić niższe podatki, prowadząc biznes w Polsce? Dowiedz się z tego artykułu

Minimalny podatek dochodowy – podstawa opodatkowania

Jak wynika z przepisów, podstawę opodatkowania podatkiem minimalnym stanowić będzie suma:

 • kwoty określonych przychodów,
 • kosztów finansowania dłużnego,
 • wartości odroczonego podatku dochodowego oraz
 • pozostałych kosztów, takich jak usługi doradcze czy reklamowe.

Termin płatności podatku minimalnego

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie określa terminu płatności podatku minimalnego w Polsce. Wskazuje jednak, że będzie on obowiązywać od stycznia 2024 roku. Należy więc uznać, że będzie to podatek do rozliczenia i zapłaty po raz pierwszy za 2024 rok w terminie złożenia rocznego zeznania za 2024 rok.

Podsumowanie

Podatek minimalny budzi wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców, mimo że faktyczny obowiązek jego wyliczenia pojawi się dopiero w 2025 roku. Przedsiębiorcy już dziś powinni więc przeanalizować swoją sytuację, rozważyć wdrożenie odpowiednich rozwiązań oraz zapoznać się z regulacjami dotyczącymi podatku minimalnego w Polsce.

Potrzebujesz pomocy w przeanalizowaniu Twoich rozliczeń i oszacowaniu potencjalnych skutków wdrożenia podatku minimalnego w Twoim przedsiębiorstwie? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance