Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Rozwój międzynarodowych relacji gospodarczych i kapitałowych wymusza na przedsiębiorcach dostosowanie się do globalnych standardów, w tym do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). W niniejszym artykule przybliżymy, czym są MSR, jaki jest ich cel oraz zakres zastosowania w polskich przepisach o rachunkowości.

Omówimy także, jakie podmioty w Polsce mają obowiązek stosowania MSR oraz jakie korzyści niesie za sobą ich implementacja. Dowiesz się również, jak MSR wpływają na prezentację danych finansowych oraz na wycenę aktywów i pasywów.

Poszukujesz doświadczonego księgowego, który sprosta księgowości przedsiębiorstwa o Twoim profilu działalności?

Od wielu lat zajmujemy się outsourcingiem usług księgowych i kadrowo-płacowych dla firm międzynarodowych i lokalnych. Nasze unikalne w skali kraju doświadczenie pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zapraszamy do kontaktu!

Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR)

Czym są Międzynarodowe Standardy Rachunkowości?

W jednym z ostatnich artykułów pisaliśmy o Krajowych Standardach Rachunkowości. Stanowią one pomoc w prawidłowym ujmowaniu operacji gospodarczych w obszarach, których nie precyzuje polska ustawa o rachunkowości.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości lub też Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, określane w ustawie o rachunkowości jako MSR, stanowią konsekwencję rozwoju międzynarodowego rynku kapitałowego oraz zwiększającej się ilości transakcji o charakterze międzynarodowym.

Stało się to szczególnie istotne po wzroście znaczenia Unii Europejskiej oraz OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, ang. Organisation For Economic Co-operation and Development).

Doradztwo podatkowe to jedna ze specjalizacji naszej kancelarii prawnej.

Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR) - segregatory

Jaki jest cel Międzynarodowych Standardów Rachunkowości?

Zarówno Międzynarodowe Standardy Rachunkowości jak i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ustalono w odpowiedzi na potrzebę ujednolicenia zasad sprawozdawczości finansowej obowiązujących w różnych państwach.

Decyzja o ich powołaniu miała charakter czysto praktyczny. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zdecydowanie wzrosła ilość transakcji oraz współprac pomiędzy podmiotami mającymi siedzibę w różnych krajach.

Wiedza w zakresie danych finansowych kontrahentów oraz zasad i organizacji prowadzenia przez nich rachunkowości stanowi bardzo ważny element współpracy. W praktyce pojawił się więc problem z zakresu ujmowania tych danych w sprawozdaniach finansowych.

Sprawdź nasz przewodnik po uldze IP BOX

Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR) - wykres

Różnice dotyczyły wielu aspektów, do których zaliczyć należy m.in.:

 • sposób prezentacji danych finansowych,
 • ujawnianie przychodów i kosztów w księgach rachunkowych,
 • wycenę aktywów i pasywów.

Odpowiedzią na powyższe problemy miały być właśnie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Sprawdź czym są ceny transferowe

Jakie obszary regulują Międzynarodowe Standardy Rachunkowości?

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości określają m.in.:

 • sposób prezentacji danych finansowych,
 • metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów,
 • zakres informacji, jaki należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym,
 • sposób prezentacji sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.

Sprawdź jak skorzystać z ulgi B+R

Podstawa prawna stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w Polsce

Podstawa prawna do wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do porządku prawnego Wspólnoty zawarta jest w Rozporządzeniu 1606/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

Jednakże zakres ich stosowania jest różny w różnych krajach. Wiele państw przyjęło MSR jako krajowy standard rachunkowości. Sytuacja ta nie dotyczy Polski, która wszelkie kwestie dotyczące prowadzenia rachunkowości uregulowała w ustawie o rachunkowości.

Jeżeli jakaś kwestia nie została w niej uregulowana, zastosowanie znajdą Krajowe Standardy Rachunkowości. Dopiero w następnej kolejności należy kierować się standardami międzynarodowymi.

Istnieje jednak w Polsce określona grupa podmiotów, w przypadku których stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jest obligatoryjne.

Sprawdź jakie korzyści oferuje firma w USA

Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR) - segregator

Jakie jednostki mają obowiązek stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości?

Art. 55 ust. 5 ustawy o rachunkowości wskazuje dwa rodzaje jednostek, które mają obowiązek stosowania MSR. W świetle tego przepisu obligatoryjnie regulacje zawarte w standardach międzynarodowych przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych stosują:

 • emitenci papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości,
 • banki.

Podmioty, które mogą dobrowolnie stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Ustawodawca określił również katalog jednostek, które mogą dobrowolnie sporządzać jednostkowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR. Przy czym decyzję w sprawie sporządzania jednostkowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR podejmuje odpowiednio organ zatwierdzający lub organ zatwierdzający jednostki dominującej.

W przypadku jednostkowych sprawozdań finansowych dobrowolnie MSR stosuje się do:

 • emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 45 ust. 1a ustawy o rachunkowości),
 • jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR (art. 45 ust. 1b ustawy),
 • oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli przedsiębiorca ten sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR (art. 45 ust. 1e ustawy).
Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR) - faktura

W przypadku skonsolidwanych sprawozdań finansowych dobrowolnie MSR stosuje się do:

 • emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 55 ust. 6 ustawy o rachunkowości),
 • jednostek dominujących niższego szczebla, wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca wyższego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR (art. 55 ust. 7 ustawy o rachunkowości).

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) – często zadawane pytania

Czym są Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)?

MSR to zasady ujednolicające sprawozdawczość finansową na świecie, stanowiące odpowiedź na potrzeby globalnego rynku kapitałowego i międzynarodowych transakcji.

Jaki jest cel Międzynarodowych Standardów Rachunkowości?

Celem MSR jest ujednolicenie zasad sprawozdawczości finansowej między różnymi krajami, co ułatwia porównywalność i zrozumienie danych finansowych między międzynarodowymi partnerami biznesowymi.

Jakie podmioty w Polsce muszą stosować międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR)?

W Polsce stosowanie MSR jest obligatoryjne dla emitentów papierów wartościowych oraz banków przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Jakie korzyści niesie implementacja MSR?

Implementacja MSR zwiększa transparentność finansową, ułatwia dostęp do międzynarodowych źródeł finansowania i wzmacnia zaufanie inwestorów.

W jaki sposób międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR) wpływają na prezentację danych finansowych?

Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR) wprowadzają ujednolicone zasady prezentacji danych finansowych, co pozwala na ich łatwe porównanie i ocenę przez międzynarodowych inwestorów.

Czy istnieją podmioty, które mogą dobrowolnie stosować MSR?

Tak, do dobrowolnego stosowania MSR uprawnione są m.in. emitenci papierów wartościowych oraz jednostki wchodzące w skład grup kapitałowych, dla których jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR.

Jaka jest podstawa prawna stosowania MSR w Polsce?

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1606/2002, które wprowadza MSR do porządku prawnego Wspólnoty, oraz polska ustawa o rachunkowości.

W jakich sytuacjach polskie przepisy o rachunkowości odwołują się do MSR?

Polskie przepisy o rachunkowości odwołują się do MSR, gdy kwestie rachunkowości nie są szczegółowo uregulowane w ustawie o rachunkowości lub Krajowych Standardach Rachunkowości.

Czy MSR są jedynymi standardami obowiązującymi w Polsce?

Nie, w Polsce obowiązują również Krajowe Standardy Rachunkowości, a MSR stosuje się dopiero, gdy krajowe przepisy i standardy nie regulują danej kwestii.

Gdzie szukać pomocy w implementacji MSR?

Dla przedsiębiorstw poszukujących wsparcia w implementacji MSR zalecana jest współpraca z doświadczonymi księgowymi lub firmami outsourcingowymi specjalizującymi się w usługach księgowych i kadrowo-płacowych na międzynarodowym poziomie.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance