Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR)

Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR)
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Prowadzenie księgowości, zwłaszcza w przypadku podmiotów o skomplikowanej strukturze, obarczone jest dużą odpowiedzialnością. Nierzadko bowiem konsekwencje nawet drobnych z pozoru nieprawidłowości okazują się bardzo daleko idące.

Sprawy nie ułatwia znaczna częstotliwość zmian i nowelizacji i tak już skomplikowanych przepisów. Sprawne poruszanie się w ich gąszczu stanowi nie lada wyzwanie nawet dla najbardziej doświadczonych księgowych. Mając na względzie doniosłość prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, obok licznych regulacji prawnych w Polsce funkcjonują także tzw. Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR).

Poniżej dowiesz się czym są Krajowe Standardy Rachunkowości i jaki jest ich cel.

Poszukujesz doświadczonego księgowego, który sprosta księgowości przedsiębiorstwa o Twoim profilu działalności?

Od wielu lat zajmujemy się outsourcingiem usług księgowych i kadrowo-płacowych dla firm międzynarodowych i lokalnych. Nasze unikalne w skali kraju doświadczenie pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zapraszamy do kontaktu!

Krajowe standardy rachunkowości (KSR)

Czym są Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) i jaki jest ich cel?

Podstawowym celem Krajowych Standardów Rachunkowości jest ustalenie zasad stosowanych pomocniczo w prawidłowym ujmowaniu operacji gospodarczych. Korzystanie ze standardów nie jest obligatoryjne. Niemniej jednak pozwala zyskać pewność, że księgowość danego podmiotu prowadzona jest rzetelnie i zgodnie z przepisami.

Warto wspomnieć, że wyróżnia się krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) lub też Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MFSS) ustalono w odpowiedzi na potrzebę ujednolicenia sprawozdawczości finansowej w skali międzynarodowej. Stanowią konsekwencję rozwoju międzynarodowego rynku kapitałowego oraz zwiększającej się ilości transakcji o charakterze międzynarodowym.

Stało się to szczególnie istotne po wzroście znaczenia Unii Europejskiej oraz OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, ang. Organisation For Economic Co-operation and Development).

Krajowe standardy rachunkowości (KSR) - segregator

Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) to standardy i interpretacje dotyczące rachunkowości w Polsce. Mogą być stosowane jako pomoc w prawidłowym ujmowaniu operacji gospodarczych w Polsce w obszarach, których nie precyzuje Ustawa o rachunkowości. Krajowe Standardy Rachunkowości opracowuje Komitet Standardów Rachunkowości działający przy Ministerstwie Finansów.

Podstawowe akty prawne dotyczące rachunkowości w Polsce

Zasady rachunkowości w Polsce określa przede wszystkim Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.

Przepisy Ustawy o rachunkowości stosuje się do wymienionych w niej podmiotów, w tym do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji);
 2. innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
 3. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z Ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw z dnia 5 lipca 2018 roku, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000,00 euro;
 4. przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z Ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw z dnia 5 lipca 2018 roku, jeżeli na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku prowadzone były księgi rachunkowe;
 5. jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych, przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;
 6. gmin, powiatów, województw i ich związków, a także: a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych, b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych;
 7. jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;
 8. oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów Ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 roku;
 9. jednostek niewymienionych wyżej, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.
Krajowe standardy rachunkowości (KSR) - wykres

Dodatkowo istnieje kilkadziesiąt rozporządzeń Rady Ministrów oraz Ministra Finansów w zakresie szczególnych zasad rachunkowości oraz kilkanaście rozporządzeń wykonawczych do samej Ustawy o rachunkowości.

W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o rachunkowości, każda jednostka może stosować Krajowe Standardy Rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości.

Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) a Ustawa o rachunkowości

Jak wspomniano, Krajowe Standardy Rachunkowości znajdują zastosowanie wówczas, gdy danego zagadnienia nie uregulowano w Ustawie o rachunkowości. Dotyczy to też sytuacji gdy zostało uregulowane, ale w stopniu niewystarczającym.

W zależności od przyjętych zasad rachunkowości dany podmiot może stosować wszystkie lub lub tylko wybrane Krajowe Standardy Rachunkowości.

Informując w sprawozdaniu finansowym o przyjętych przez siebie zasadach rachunkowości podmiot gospodarczy informuje również o stosowaniu Krajowych Standardów Rachunkowości. Nie jest wówczas właściwe wybiórcze stosowanie tylko niektórych standardów.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy jednostka poinformuje o włączeniu do przyjętych przez siebie zasad rachunkowości tylko wybranych Krajowych Standardów Rachunkowości. Wówczas może stosować tylko te wskazane przez siebie.

Krajowe standardy rachunkowości (KSR) - segregatory

Jakie obszary regulują Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR)?

Krajowe Standardy Rachunkowości regulują prawidłowe prowadzenie rachunkowości w takich obszarach jak:

 • Rachunek przepływów pieniężnych;
 • Podatek dochodowy;
 • Niezakończone usługi budowlane;
 • Utrata wartości aktywów;
 • Leasing, najem i dzierżawa;
 • Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe;
 • Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym;
 • Działalność deweloperska;
 • Sprawozdanie z działalności;
 • Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi;
 • Środki trwałe;
 • Działalność rolnicza;
 • Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów;
 • Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności
 • Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów.
Krajowe standardy rachunkowości (KSR) - faktura

Ze standardami zapoznać się można na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów. Zawiera ona zawsze aktualną listę wszystkich standardów obowiązujących w danym momencie.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance