Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Rozliczenia międzyokresowe stanowią fundament rzetelnej księgowości. Dzięki nim zapewniona jest zasada współmierności, kluczowa dla odzwierciedlenia faktycznej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Umożliwiają one dokładne przypisanie przychodów i kosztów do okresów, których faktycznie dotyczą, co jest niezbędne dla wiarygodności sprawozdań finansowych.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

Rozliczenia międzyokresowe kosztów – definicja i podział

Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) to mechanizm, który pozwala na właściwe ujęcie kosztów zgodnie z czasem ich poniesienia. Zgodnie z art. 39 ustawy o rachunkowości, rozliczenia te można podzielić na:

 • Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: Dotyczą one kosztów, które będą miały wpływ na wynik finansowy w przyszłych okresach sprawozdawczych. Przykładem mogą być prenumeraty opłacane z góry czy ubezpieczenia majątkowe, gdzie płatność następuje przed okresem, na który usługa jest świadczona.
 • Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów: Ujmują one zobowiązania, które prawdopodobnie wystąpią w bieżącym okresie sprawozdawczym, ale zostaną rozliczone w przyszłości. Dotyczą to m.in. kosztów za świadczenia wykonane przez kontrahentów, dla których kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny, a także przyszłych świadczeń na rzecz pracowników.
Rozliczenia międzyokresowe

Ewidencja i metody rozliczania

Dla celów księgowych stworzono konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”, które dzieli się na:

 • 64-0 „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów” dla kosztów przyszłych,
 • 64-1 „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” dla prawdopodobnych zobowiązań bieżącego okresu.

Koszty rozlicza się albo w oparciu o upływ czasu, dzieląc je na równe części przypadające na poszczególne okresy sprawozdawcze, albo w zależności od wielkości świadczeń, proporcjonalnie do określonego wskaźnika działalności. To pozwala na dokładniejsze odwzorowanie realiów finansowych przedsiębiorstwa, przyczyniając się do lepszego zarządzania finansami.

Sprawdź nasze doradztwo podatkowe w Warszawie

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów odnoszą się do wydatków poniesionych z góry, które będą rozliczane w przyszłości. Są one kluczowe dla dokładnego odwzorowania sytuacji finansowej firmy, pozwalając na przypisanie kosztów do okresów, w których faktycznie przynoszą korzyści.

Ewidencja i przykłady

Na koncie 64-0 „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów” ujmowane są różnorodne koszty operacyjne. Przykłady:

 • Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne opłacane na rok z góry,
 • Roczne prenumeraty czasopism,
 • Opłaty za dostęp do subskrypcji internetowych,
 • Koszty usług telekomunikacyjnych, gdzie abonament nie pokrywa się z okresem rozliczeniowym rozmów,
 • Podatek od nieruchomości opłacany w sposób zryczałtowany.

Metoda rozliczania tych kosztów zależy od okresu, na który zostały poniesione, i może być realizowana na podstawie dokumentów źródłowych, takich jak polisy ubezpieczeniowe czy decyzje administracyjne.

Sprawdź czym są ceny transferowe

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą zobowiązań, które są przewidywane, ale jeszcze nie zrealizowane. Ich ujęcie ma kluczowe znaczenie dla przedstawienia realnego obrazu zobowiązań przedsiębiorstwa, które mogą wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

Zobowiązania i ich ujęcie

Bierne rozliczenia są prezentowane w bilansie jako rezerwy na zobowiązania. Mogą one obejmować, między innymi:

 • Przyszłe świadczenia dla pracowników, takie jak emerytury, niewykorzystane urlopy czy premie,
 • Koszty związane z naprawami gwarancyjnymi oraz reklamacjami.

Te zobowiązania, ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe, pomniejszają koszty okresu, w którym okazuje się, że zobowiązanie nie powstało. Jest to ważne dla dokładnego odwzorowania kosztów, które firma faktycznie ponosi.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rzetelne szacowanie zobowiązań

Kierownictwo jednostki musi dokonać osądu rzetelnego szacunku przyszłych zobowiązań. Szacunek ten powinien opierać się na dotychczasowych doświadczeniach i zdarzeniach mających miejsce w przeszłości. Choć koszty te nie stanowią kosztów podatkowych w momencie ich księgowania, ujmowane są one dla celów bilansowych, co jest ważne dla wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów odgrywają równie ważną rolę co rozliczenia kosztów, pozwalając na precyzyjne przypisanie przychodów do okresów, w których rzeczywiście zostały zarobione. Działanie to jest zgodne z zasadą współmierności, kluczową dla rzetelnej prezentacji wyników finansowych przedsiębiorstwa.

Zasady i przykłady ujmowania przychodów

Zgodnie z art. 41 ustawy o rachunkowości, rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują:

 • Wpływy z tytułu świadczeń, które zostaną wykonane w przyszłości,
 • Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych, które nie zwiększają kapitału własnego,
 • Ujemną wartość firmy.

Ewidencja tych przychodów odbywa się na koncie 84 „Rozliczenie międzyokresowe przychodów”, gdzie są one ujmowane po stronie Ma konta. Przykładami mogą być opłacone z góry czynsze, prenumeraty, czy dotacje.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Przykłady praktyczne

Praktyczne przykłady pomagają zrozumieć, jak stosować zasady rozliczeń międzyokresowych w codziennej pracy księgowej.

Przykład 1: Rozliczenie subskrypcji

Firma “Bonus Sp. z o.o.” otrzymuje fakturę za roczną subskrypcję internetową. Koszt subskrypcji rozkłada się równomiernie na każdy miesiąc trwania umowy. W maju księguje:

 • Kwotę brutto na konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”,
 • VAT naliczony na konto 22-1,
 • Część kosztów bezpośrednio na usługi, a resztę na czynne rozliczenia międzyokresowe.

W każdym kolejnym miesiącu odpowiednia część kosztu jest przeksięgowana z czynnych rozliczeń międzyokresowych na koszty usług.

Przykład 2: Rozliczenie zaliczki na budowę

Firma “Pelikan Sp. z o.o.” otrzymuje zaliczkę na budowę magazynu. W styczniu, po otrzymaniu wpłaty, kwota zaliczki jest księgowana jako zobowiązanie wobec odbiorcy i rozliczenie międzyokresowe przychodów. Po wykonaniu usługi, w lutym, kwota jest przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych na przychody ze sprzedaży usług.

Te przykłady pokazują, jak rozliczenia międzyokresowe pomagają w przypisywaniu przychodów i kosztów do odpowiednich okresów sprawozdawczych, zapewniając dokładność i rzetelność sprawozdań finansowych.

Znaczenie rozliczeń międzyokresowych dla księgowości

Rozliczenia międzyokresowe odgrywają kluczową rolę w dokładnym i rzetelnym przedstawianiu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Przestrzeganie zasad tych rozliczeń pozwala na precyzyjne odzwierciedlenie rzeczywistych przychodów i kosztów w odpowiednich okresach sprawozdawczych, co jest niezbędne dla wiarygodności raportów finansowych.

Precyzja i zgodność z przepisami

Stosowanie rozliczeń międzyokresowych gwarantuje zgodność z fundamentalnymi zasadami rachunkowości, w tym z zasadą współmierności. Dzięki temu przedsiębiorstwa są w stanie precyzyjnie dopasować moment ujęcia przychodów i kosztów do faktycznego czasu ich wystąpienia.

Rozliczenia międzyokresowe bierne

Poprawa zarządzania finansami

Praktyka ta przyczynia się do lepszego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, umożliwiając dokładniejsze prognozowanie przepływów pieniężnych oraz efektywniejsze planowanie budżetowe. Rozliczenia międzyokresowe pomagają także uniknąć zniekształceń w wynikach finansowych, które mogłyby wpłynąć na decyzje zarządcze.

Transparentność i wiarygodność

Zastosowanie rozliczeń międzyokresowych zwiększa transparentność sprawozdań finansowych, co jest szczególnie ważne dla inwestorów, kredytodawców i innych interesariuszy zewnętrznych. Wiarygodność finansowa przedsiębiorstwa budowana jest przez jasne i zrozumiałe przedstawienie jego sytuacji ekonomicznej.

Pozdumowanie

Rozliczenia międzyokresowe nie są tylko technicznym wymogiem księgowości, lecz fundamentalnym narzędziem, które zapewnia klarowność i precyzję w raportowaniu finansowym. Ich właściwe stosowanie jest niezbędne dla zachowania transparentności finansowej i może przyczynić się do zwiększenia zaufania wśród interesariuszy firmy.

Przestrzeganie zasad rozliczeń międzyokresowych świadczy o profesjonalizmie i dojrzałości zarządzania przedsiębiorstwem, podkreślając jego zobowiązanie do rzetelnego przedstawiania sytuacji finansowej.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Często zadawane pytania odnośnie rozliczeń międzyokresowych

Czym są rozliczenia międzyokresowe?

Rozliczenia międzyokresowe to metoda księgowa, która pozwala na przypisanie przychodów i kosztów do okresów, do których faktycznie należą, zgodnie z zasadą współmierności.

Jakie są główne rodzaje rozliczeń międzyokresowych kosztów?

Wyróżniamy dwa główne rodzaje: czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (dotyczące przyszłych okresów) oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (dotyczące prawdopodobnych zobowiązań bieżącego okresu).

Na czym polegają czynne rozliczenia międzyokresowe?

Czynne rozliczenia dotyczą kosztów opłaconych z góry, które będą rozliczane w przyszłych okresach, na przykład rocznych prenumerat czy ubezpieczeń.

Co to są bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów?

Bierne rozliczenia odnoszą się do przewidywanych zobowiązań, które jeszcze nie zostały zrealizowane, ale są oczekiwane w wyniku działań bieżącego okresu.

Jak rozlicza się międzyokresowe przychody?

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą wpływów z tytułu świadczeń, które zostaną wykonane w przyszłości, oraz innych sytuacji, kiedy otrzymane środki wiążą się z przyszłymi korzyściami.

Kiedy należy stosować rozliczenia międzyokresowe?

Rozliczenia międzyokresowe stosuje się w każdym przypadku, gdy dochodzi do transakcji lub zdarzenia gospodarczego, które wykracza poza bieżący okres sprawozdawczy.

Jakie są korzyści z zastosowania rozliczeń międzyokresowych?

Korzyści obejmują dokładne przedstawienie sytuacji finansowej, poprawę zarządzania finansami, większą transparentność oraz wiarygodność sprawozdań finansowych.

Czy każde przedsiębiorstwo musi stosować rozliczenia międzyokresowe?

Tak, każde przedsiębiorstwo prowadzące księgi rachunkowe zobowiązane jest do stosowania rozliczeń międzyokresowych w celu zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości.

Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia rozliczeń międzyokresowych?

Do przeprowadzenia rozliczeń międzyokresowych potrzebne są dokumenty źródłowe potwierdzające poniesienie kosztu lub uzyskanie przychodu, takie jak faktury, umowy, polisy ubezpieczeniowe.

Czy rozliczenia międzyokresowe wpływają na wynik finansowy przedsiębiorstwa?

Tak, poprzez właściwe przypisanie przychodów i kosztów do okresów, do których faktycznie należą, rozliczenia międzyokresowe wpływają na dokładność prezentacji wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance