Numer PESEL dla cudzoziemca członka zarządu – jak uzyskać?

Numer PESEL dla cudzoziemca członka zarządu – jak uzyskać?
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Numer PESEL dla cudzoziemca członka zarządu jest potrzebny w sytuacjach związanych z działalnością spółki. Pozwala mu na składanie oświadczeń, deklaracji czy przesyłanie dokumentów przez stronę e-Deklaracje.

Uzyskuje się go bezpłatnie, składając odpowiedni wniosek. Dowiedz się, do czego jest jeszcze niezbędny i jak krok po kroku go uzyskać.

Jesteś pracodawcą i rozważasz zatrudnienie cudzoziemca? Nie wiesz, czy należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pracę, czy o zezwolenie na pobyt czasowySkontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na te i inne pytania. Pomożemy Ci w prawidłowym złożeniu wniosku i sprawnym przeprowadzeniu procedury uzyskania zezwolenia oraz kompleksowej obsłudze cudzoziemców.

Czym jest numer PESEL dla cudzoziemca członka zarządu ?

Numer PESEL dla obcokrajowca członka zarządu pozwala na identyfikację osoby, której go nadano. Jest to 11-cyfrowy symbol numeryczny, który zawiera zakodowaną datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną. Nadaje go minister właściwy do spraw informatyzacji z urzędu lub na wniosek zainteresowanej osoby.

Sprawdź jakie korzyści oferuje firma w USA

Numer PESEL z urzędu nadaje się dzieciom obywateli polskich, a także obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin w związku z uzyskaniem przez nich prawa stałego pobytu. Przyznaje się go z urzędu również cudzoziemcom, którzy uzyskali:

  • prawo stałego pobytu lub zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo azyl,
  • zgodę na pobyt tolerowany,
  • ochronę czasową,
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

W sytuacji, gdy urząd stanu cywilnego sporządza akt urodzenia dziecka, które przyszło na świat na terytorium Polski, numer PESEL nadaje się na wniosek.

Sprawdź nasz przewodnik po uldze IP BOX

Do czego jest potrzebny numer PESEL dla cudzoziemca członka zarządu?

Najczęściej składaniem wszelkiego rodzaju deklaracji, informacji i oświadczeń w imieniu spółki zajmują się jej pracownicy lub biura rachunkowe. Poszczególne osoby otrzymują w tym celu pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych (UPL-1).

Czasami zdarzają się jednak sytuacje, gdy księgowy czy biuro rachunkowe nie mogą złożyć dokumentu w imieniu spółki. Wówczas członek zarządu musi samodzielnie złożyć daną deklarację czy oświadczenie w imieniu spółki. Właśnie do tego jest potrzebny jego numer PESEL.

Sprawdź nasz cennik biura rachunkowego

Numer PESEL dla członka zarządu – cudzoziemca jest niezbędny, by upoważnić go do składania deklaracji. W pełnomocnictwie do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych należy wskazać numer PESEL osoby upoważnianej. W przypadku braku numeru PESEL urząd skarbowy odmawia zarejestrowania pełnomocnictwa, ponieważ nie można go wprowadzić do systemu informatycznego.

Brak numeru PESEL dla cudzoziemca członka zarządu uniemożliwia również wysyłanie dokumentów za pośrednictwem strony e-Deklaracje. Jest on bowiem niezbędnym elementem certyfikacji e-podpisu, który wykorzystuje się do sygnowania informacji, deklaracji i oświadczeń.

Zazwyczaj członkowie zarządu obcokrajowcy korzystają z kwalifikowanych e-podpisów, do uzyskania których nie trzeba posiadać numeru PESEL. Jednak w przypadku deklaracji podatkowych wymagany jest certyfikat e-podpisu zawierający numer PESEL, co zostało potwierdzone przez Ministerstwo Finansów.

Brak numeru PESEL dla cudzoziemca członka zarządu nie wyklucza natomiast podpisywania rocznych sprawozdań finansowych czy składania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Sprawdź naszą ofertę obsługi prawnej spółek

Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca członka zarządu?

W przypadku członka zarządu – obcokrajowca, który mieszka w Polsce, najprostszym sposobem na uzyskanie numeru PESEL jest zameldowanie na pobyt powyżej 30 dni. Wówczas numer PESEL nadawany jest automatycznie. Jeśli członek zarządu – obcokrajowiec nie może zameldować się w Polsce, a wymagany jest od niego numer PESEL, wówczas ma możliwość złożenia wniosku w dowolnym urzędzie gminy.

Należy przygotować:

  1. wniosek o nadanie numeru PESEL, który można pobrać z Internetu, wydrukować i wypełnić w domu lub dostać w urzędzie gminy,
  2. dokument, który potwierdzi tożsamość członka zarządu – cudzoziemca i inne dane wskazane we wniosku.

Wniosek o nadanie numeru PESEL dla członka zarządu – obcokrajowca można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Sprawdź jak skorzystać z ulgi B+R

Jeśli wniosek posiada braki, urząd powiadomi członka zarządu – obcokrajowca o konieczności ich uzupełnienia. W przypadku, gdy wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych, urząd może go nie rozpatrzyć.

Co trzeba zrobić? W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek o nadanie numeru PESEL i przygotować dokument tożsamości. Następnie członek zarządu – obcokrajowiec powinien złożyć wniosek w dowolnym urzędzie gminy. Zgłoszenie przyjmowane jest od razu przez urzędnika.

Jeśli istnieje podstawa do nadania numeru PESEL, członek zarządu – obcokrajowiec otrzymuje powiadomienie o jego uzyskaniu. Dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL dla członka zarządu – cudzoziemca może zostać odebrany w urzędzie gminy, w którym złożono wniosek.

Uzyskanie numeru PESEL dla członka zarządu – cudzoziemca jest bezpłatne.

Sprawdź czym są ceny transferowe

Podsumowanie

Posiadanie numeru PESEL przez członka zarządu obcokrajowca jest konieczne w niektórych sytuacjach związanych z działalnością spółki. Numer PESEL umożliwia identyfikację danej osoby i korzystanie przez nią z urzędowych systemów informatycznych. By uzyskać numer PESEL, członek zarządu – cudzoziemiec powinien złożyć odpowiedni wniosek w dowolnym urzędzie gminy.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance