PESEL dla cudzoziemca i profil zaufany – do czego służą? Jak je uzyskać?

PESEL dla cudzoziemca i profil zaufany – do czego służą? Jak je uzyskać?
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Numer PESEL dla cudzoziemca oraz profil zaufany znacząco ułatwiają funkcjonowanie oraz załatwianie spraw urzędowych. PESEL umożliwia korzystanie ze świadczeń socjalnych.

Z kolei profil zaufany warto mieć w celu szybkiego i sprawnego załatwiania spraw online. Zobacz, jak je uzyskać.

Jesteś pracodawcą i rozważasz zatrudnienie cudzoziemca? Nie wiesz, czy należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pracę, czy o zezwolenie na pobyt czasowySkontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na te i inne pytania. Pomożemy Ci w prawidłowym złożeniu wniosku i sprawnym przeprowadzeniu procedury uzyskania zezwolenia oraz kompleksowej obsłudze cudzoziemców.

Numer PESEL dla cudzoziemca – czym jest?

Numer PESEL to symbol numeryczny umożliwiający łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

Numer PESEL nadawany jest przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Nadanie numeru PESEL następuje z urzędu lub na wniosek zainteresowanej osoby.

Numer PESEL nadawany jest z urzędu w następujących sytuacjach:

 • przez polski urząd stanu cywilnego przy sporządzaniu aktu urodzenia dla dziecka urodzonego na terytorium Polski,
 • przez urząd miasta/gminy przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy – dla obywateli Polski, którzy nie mają numeru PESEL,
 • przez urząd miasta/gminy przy ubieganiu się o dowód osobisty – dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą i nie mają numeru PESEL,
 • przez krajowy urząd paszportowy przy ubieganiu się o paszport – dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą i nie mają numeru PESEL,
 • przez konsula RP przy ubieganiu się o paszport – dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą, nie mają numeru PESEL i składają wniosek o wydanie paszportu w konsulacie.

Sprawdź jakie korzyści oferuje firma w USA

Również numer PESEL dla cudzoziemca można uzyskać z urzędu.

W innych przypadkach numer PESEL można dostać na wniosek, jaki należy złożyć w urzędzie miasta/gminy, który dokonał zameldowania na pobyt czasowy. Jeśli nie ma miejsca zameldowania – w urzędzie miasta/gminy, na terenie którego znajduje się siedziba pracodawcy. W pozostałych przypadkach – w urzędzie dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Zainteresowana osoba (lub jej przedstawiciel ustawowy) powinna złożyć umotywowany pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dane we wniosku do właściwego urzędu. We wniosku należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.

Sprawdź nasz cennik biura rachunkowego

Numer PESEL dla cudzoziemca – do czego jest potrzebny?

Główny powód, dla którego nadawany jest numer PESEL dla cudzoziemca, stanowi identyfikacja osoby i informacji o niej w systemach państwowych.

Numer PESEL wykorzystuje się w wielu dziedzinach życia, takich jak:

 • płatności podatkowe, gdzie numer PESEL stosuje się do identyfikacji podatników w systemie podatkowym i do przetwarzania płatności,
 • edukacja, gdzie numer PESEL wykorzystuje się w procesie rekrutacji do szkół i na uczelnie oraz do przechowywania danych o uczniach i studentach,
 • emerytury i świadczenia socjalne, gdzie numer PESEL wykorzystuje się do identyfikacji osób uprawnionych do emerytur i innych świadczeń socjalnych.

Warto pamiętać, że numer PESEL to dane wrażliwe. Należy go chronić przed nieuprawnionym dostępem. Wykorzystanie numeru PESEL przez osoby trzecie może prowadzić do nadużyć.

Sprawdź naszą ofertę obsługi prawnej spółek

Numer PESEL dla cudzoziemca – jak go uzyskać?

Najprostszym sposobem uzyskania numeru PESEL dla cudzoziemca mieszkającego w Polsce jest zameldowanie się – wówczas automatycznie otrzymuje on numer PESEL. Jeśli nie może tego zrobić, ma możliwość złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL. Poniżej przedstawiamy, co należy zrobić.

Kto może uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca?

 • Z urzędu może on zostać nadany cudzoziemcowi, który zamelduje się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni.
 • Może on zostać nadany również na wniosek cudzoziemca złożony w dowolnym urzędzie miasta/gminy.

Co należy zrobić, by uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca?

 1. W pierwszej kolejności cudzoziemiec powinien wypełnić wniosek o nadanie numeru PESEL. Wniosek może pobrać z Internetu, wydrukować i wypełnić w domu lub uzyskać w urzędzie miasta/gminy i uzupełnić na miejscu. Oprócz wniosku potrzebny będzie również dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca.
 2. Następnie cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w dowolnym urzędzie miasta/gminy.

Cudzoziemiec może złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w jego imieniu pełnomocnik.

Doradztwo podatkowe to jedna ze specjalizacji naszej kancelarii prawnej.

We wniosku należy wskazać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. W sytuacji, gdy jakiś urząd wymaga podania przez cudzoziemca numeru PESEL, wówczas powinien wskazać również podstawę prawną swego żądania.

W przypadku, gdy we wniosku są braki, cudzoziemiec zostanie poinformowany o konieczności ich uzupełnienia. Urząd może nie rozpatrzyć wniosku cudzoziemca o nadanie numeru PESEL, jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

Uzyskanie numeru PESEL dla cudzoziemca jest bezpłatne.

Zgłoszenie przyjmuje od razu urzędnik. Jeśli istnieje podstawa do nadania numeru PESEL, cudzoziemiec otrzymuje powiadomienie o jego uzyskaniu.

Dokument potwierdzający uzyskanie numeru PESEL dla cudzoziemca można odebrać w urzędzie miasta/gminy, w którym złożono wniosek o jego nadanie.

Sprawdź czym są ceny transferowe

Profil zaufany dla cudzoziemca – czym jest?

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości danej osoby. Został on utworzony w systemach podmiotów publicznych.

Użytkownikiem profilu zaufanego może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz numer PESEL. Cudzoziemcy również mogą założyć profil zaufany, o ile posiadają numer PESEL. Wynika to z załącznika numer 1 do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

Sprawdź jak skorzystać z ulgi B+R

Profil zaufany dla cudzoziemca – do czego jest potrzebny?

Dzięki profilowi zaufanemu można:

 • potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji,
 • podpisać dokument podpisem zaufanym.

Profil zaufany to narzędzie, które pozwala na zidentyfikowanie danej osoby podczas załatwiania sprawy urzędowej online. Dane przypisane do profilu danej osoby to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Oznacza to, że jedna osoba może mieć tylko jeden, unikalny profil zaufany.

Użytkownik profilu zaufanego może wykorzystać go również do podpisania dowolnego dokumentu elektronicznego podpisem zaufanym. Podpis stanowi integralną część profilu zaufanego danej osoby. Podpis zaufany, potwierdzony profilem zaufanym zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Profil zaufany jest ponadto powiązany z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Przy wykorzystaniu profilu zaufanego cudzoziemiec może więc logować się do serwisu elektronicznego konkretnego urzędu.

Mając profil zaufany, cudzoziemiec może:

 • wysyłać e-formularze udostępnione online przez dany urząd,
 • złożyć dowolne pismo do urzędów, które obsługują platformę ePUAP,
 • zyskać dostęp do katalogu spraw, które można załatwić przez ePUAP.

Potrzebujesz pomocy z legalizacją pobytu lub zatrudnienia cudzoziemca?

Jesteś we właściwym miejscu. Nasi specjaliści od wielu lat świadczą usługi związane z legalizacją pobytu w Polsce cudzoziemców oraz ich rodzin. Pomogą Ci skompletować niezbędne dokumenty, prawidłowo wypełnić wnioski oraz wyjaśnią procedury.

Profil zaufany dla cudzoziemca – jak go uzyskać?

Profil zaufany dla cudzoziemca można założyć na 3 sposoby:

 1. za pośrednictwem formularza online, który należy wypełnić na stronie profilu zaufanego,
 2. za pomocą konta internetowego (bankowego lub Poczty Polskiej – envelo),
 3. za pomocą e-dowodu, czyli dowodu osobistego z tzw. warstwą elektroniczną.

W przypadku wyboru pierwszego sposobu, na stronie profilu zaufanego cudzoziemiec powinien wpisać swoje dane, takie jak imię, nazwisko i numer PESEL. Wypełniony formularz należy zarejestrować, a następnie:

 • potwierdzić osobiście w punkcie potwierdzającym,
 • potwierdzić online kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dostawcy tożsamości to podmioty, które dostały zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego, ponieważ uwierzytelniają dane klientów podczas zakładania im konta. Korzystając z ich usług, cudzoziemiec nie musi już potwierdzać nic osobiście, w urzędzie. Może więc założyć profil zaufany za pośrednictwem konta internetowego.

Profil zaufany można założyć również za pomocą e-dowodu. Ma on wbudowany chip, który zawiera wszystkie dane cudzoziemca. By skorzystać z tej opcji, należy podłączyć do komputera specjalny czytnik, który umożliwia ich odczytanie. Potrzebne będzie również odpowiednie oprogramowanie.

Podsumowanie

Dla cudzoziemców, którzy mieszkają i pracują w Polsce, a także korzystają z różnego rodzaju świadczeń socjalnych, numer PESEL i profil zaufany są niezbędne. Pozwalają one na załatwianie różnych formalności, takich jak składanie wniosków o zasiłki, rejestrowanie firmy, zakładanie konta bankowego czy ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance