Nowe regulacje w prawie 2024

Nowe regulacje w prawie 2024
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Przyszły rok przyniesie wiele zmian w prawie. Prezentujemy poniżej zestawienie, które obejmuje nowe regulacje w prawie 2024. Zobacz, jakie zmiany czekają.

Nowe regulacje w prawie 2024: likwidacja użytkowania wieczystego dla przedsiębiorców

Ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności przyznaje użytkownikowi wieczystemu prawo do wystąpienia z wnioskiem o sprzedaż na jego rzecz użytkowania wieczystego, w trybie i na zasadach określonych w nowych przepisach. Procedura obejmuje:

 • złożenie wniosku w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów, tj. do 24 sierpnia 2024 roku,
 • zawarcie z właścicielem umowy przenoszącej własność gruntu.

Cena sprzedaży jest 20- lub 25-krotnością stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i zależy od tego, kto był właścicielem gruntu (jednostka samorządu terytorialnego czy Skarb Państwa). Ustawa przewiduje wyłączenia przedmiotowe oraz możliwość uzyskania bonifikaty.

Sprawdź nasze doradztwo podatkowe w Warszawie

Nowe regulacje w prawie 2024: obowiązkowy KSeF

Krajowy System e-faktur to elektroniczna platforma do wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych (w formacie XML). Jest przeznaczona dla przedsiębiorców. Wprowadza jednolity system rozliczeń. Faktury będzie można wystawić przy użyciu bezpłatnych narzędzi udostępnianych przez Ministerstwo Finansów lub komercyjne systemy. Korzystanie z systemu w okresie od:

 • 1 stycznia 2022 roku do 31 czerwca 2024 roku będzie dobrowolne,
 • 1 lipca 2024 roku będzie obligatoryjne.

Nowe regulacje w prawie 2024: minimalne wynagrodzenie

W 2024 roku planowane są dwie podwyżki płacy minimalnej:

 • od 1 stycznia 2024 roku – 4242 złotych,
 • od 1 lipca 2024 roku – 4300 złotych.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej w 2024 roku, wzrośnie wysokość minimalnej stawki godzinowej za wykonaną pracę. Będzie wynosić:

 • od 1 stycznia 2024 roku – 27,70 złotych,
 • od 1 lipca 2024 roku – 28,10 złotych.

Jakie zmiany czekają nas w prawie pracy 2024? Zapoznasz się z nimi w tym artykule

Nowe regulacje w prawie 2024: portal cen mieszkań

Portal Cen Mieszkań ma być ogólnokrajowym rejestrem danych o cenach nieruchomości w Polsce. Informacje mają być na bieżąco aktualizowane i dostępne dla każdego. Dzięki niemu potencjalni nabywcy nieruchomości uzyskają rzetelną informację o nieruchomościach.

Projekt ustawy wprowadzającej Portal Cen Mieszkań został skierowany do konsultacji i jeszcze nie został wpisany do porządku obrad posiedzenia Sejmu. Dlatego nie ma pewności, czy ustawa wejdzie w życie.

Nowe regulacje w prawie 2024: nowe przepisy o franczyzie

W 2024 roku ustawodawca wprowadzi kilka zmian dotyczących umowy franczyzy. Służy to ochronie pozycji franczyzobiorcy. Będą to m.in.:

 • tzw. forma dokumentowa umowy,
 • dokument informacyjny zawierający kluczowe informacje o umowie,
 • warunki wypowiedzenia umowy przez franczyzobiorcę i franczyzodawcę,
 • uprawnienia franczyzobiorcy do żądania proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia franczyzodawcy za czas, w którym jego przychód uległ znacznemu zmniejszeniu,
 • ograniczenia co do wymagalności kar umownych oraz określenia terminów ich egzekwowania,
 • ramy zakazu konkurencji,
 • prawo do ustanowienia wekslowego zabezpieczenia roszczeń z umowy franczyzy,
 • obowiązek zachowania w tajemnicy know-how, na której opiera się działalność franczyzowa,
 • możliwość przeniesienia praw i obowiązków z umowy franczyzy,
 • prawo wypowiedzenia przez franczyzobiorcę umowy zawartej na czas określony.

Nowe regulacje w prawie 2024: obowiązkowe e-doręczenia

Kolejną zmianą w prawie będą e-doręczenia. Mają na celu ułatwienie komunikacji z organami publicznymi. Użytkownik uzyska indywidualny, niezmienny adres do doręczeń elektronicznych. Obowiązkowe e-doręczenia obejmą:

 • przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG i KRS,
 • podmioty niepubliczne wpisane do KRS, np. stowarzyszenia,
 • wszystkie podmioty publiczne, jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosek o dostęp do e-skrzynki będą mogli składać przedsiębiorcy ujawnieni w:

 • KRS od 10 grudnia 2023 roku w momencie rejestracji,
 • CEIDG wraz z wpisem do rejestru do 1 stycznia 2024 roku.

Jeśli przedsiębiorcy prowadzili działalność wcześniej, będą musi wystąpić z odrębnym wnioskiem. Oznacza to, że dostęp będzie musiał być aktywny dla przedsiębiorców ujawnionych w:

 • CEIDG do 30 grudnia 2023 roku – do 30 września 2026 roku,
 • KRS przed 10 grudnia 2023 roku – do 10 marca 2024 roku.

Nowe regulacje w prawie 2024: składki ZUS 2024

Podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców stanowi 60% przeciętnego wynagrodzenia. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej składka ZUS na 2024 rok, nie wliczając składki zdrowotnej, wzrośnie o 181,79 zł w porównaniu do 2023 roku.

Procentowe wartości składek na ubezpieczenia ZUS wynoszą:

 • składka emerytalna – 19,52% podstawy
 • składka rentowa – 8,00% podstawy
 • składka chorobowa – 2,45% podstawy
 • składka wypadkowa – od 0,67 do 3,33 % podstawy,

Od 2024 roku składka na ubezpieczenia zdrowotne rozliczana jest na nowych zasadach. Jej wysokość zależy od wybranej formy opodatkowania, tj. przy:

 1. skali podatkowej – 9% podstawy wymiaru składki,
 2. podatku liniowym – 4,9% podstawy wymiaru składki,
 3. ryczałcie – w zależności od progu przychodów; po przekroczeniu w danym miesiącu, podstawą wyliczenia w następnym miesiącu jest kolejny próg przychodów.

W 2024 roku składka zdrowotna wyniesie minimum 381,87 zł miesięcznie.

Nowe regulacje w prawie 2024: mały podatnik 2024

Małym podatnikiem VAT jest podmiot, którego wartość sprzedaży, razem z kwotą podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 mln euro, wyrażonej w złotych, przeliczonej wg. średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. 2 października kurs wynosił 4,6091 zł.

W 2024 rok małym podatnikiem VAT będzie ten, którego sprzedaż w 2023 roku nie przekroczy 9 218 000 zł. Limit dotyczy też podatników CIT i PIT. Ustawa przewiduje pewne wyjątki, np. działalność maklerską oraz prawo skorzystania z preferencyjnej, jednorazowej amortyzacji.

Nowe regulacje w prawie 2024: stawki ryczałtu 2024

Ryczałt jest formą opodatkowania zaewidencjonowanych przychodów. Pozwala na opłacanie w sposób ryczałtowy składki zdrowotnej. Wysokość stawki podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności i mieści się w przedziale od 2 do 17%.

W 2024 roku limitem kwotowym uprawniającym do odprowadzenia podatku od zewidencjonowanych przychodów będzie kwota 9.218.200 zł. Jeśli przychody przedsiębiorcy przekroczą tę kwotę, będzie mógł korzystać z kwartalnego rozliczenia ryczałtu.

Nowe regulacje w prawie 2024: podatek minimalny

1 stycznia 2024 roku zostanie wprowadzony podatek minimalny. Obejmie:

 • podatników, którzy mają siedzibę lub zarząd w Polsce, przez co podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 • podatkowe grupy kapitałowe,
 • podatników prowadzących działalność poprzez położony w Polsce zagraniczny zakład

– którzy z działalności operacyjnej za dany rok podatkowy ponieśli stratę albo u których udział dochodu w przychodach nie przekroczył wysokości 2%.

Podatek minimalny ma uszczelnić system podatkowy, by polskie spółki nie ewidencjonowały dochodów w krajach, w których obowiązują korzystniejsze systemy podatkowe.

Nowe regulacje w prawie 2024: podsumowanie

Ustawodawca przygotował wiele zmian w prawie na 2024 rok. Mają one pomóc obywatelom i gwarantować poczucie bezpieczeństwa. Warto zapoznać się z nimi już teraz, by odpowiednio się na nie przygotować.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance