Czym jest podatek u źródła (WHT)?

Czym jest podatek u źródła (WHT)?
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Podatek u źródła (WHT, Withholding Tax) odnosi się do opodatkowania dochodów w miejscu ich pobrania. Dotyczy osób fizycznych i prawnych i stosuje się go w ściśle określonych okolicznościach. Jakie są jego stawki?

Czym jest mechanizm pay and refund w podatku u źródła? Odpowiadamy szczegółowo poniżej. Zapraszamy do lektury!

Czym jest podatek u źródła (WHT)?

Podatek u źródła (WHT) to rodzaj podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, który jest pobierany od takich dochodów, jak:

 • dywidendy,
 • odsetki,
 • należności licencyjne,
 • wynagrodzenie za usługi artystyczne.

Ta zryczałtowana forma podatku dochodowego pobierana jest przez płatników, którzy posiadają w państwie, w którym powstaje dochód:

 • miejsce zamieszkania,
 • siedzibę,
 • zagraniczny zakład.

Podatek u źródła (WHT) w Polsce pobierany jest więc przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zagraniczny zakład w Polsce. Co do zasady, WHT podatek pobierany jest od wskazanych rodzajów dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów.

Sprawdź nasze doradztwo podatkowe w Warszawie

Kto jest podatnikiem podatku u źródła (WHT)?

Jak wskazano powyżej, podatek u źródła (WHT) może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych otrzymujących dochody podlegające opodatkowaniu.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)Przychody uzyskiwane przez nierezydentów w szczególności z tytułu: odsetek, praw autorskich i praw pokrewnych, opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej, sportowej, doradczej, księgowej, niektórych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej. Uzyskiwane zarówno przez rezydentów, jak i nierezydentów, przychody z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które mają siedzibę lub zarząd w Polsce.
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)Uzyskiwane przez nierezydentów: dochody z żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego, dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych, odsetki, należności licencyjne, dochód z wykonywania wolnych zawodów, wynagrodzenie dyrektorów, dochód z działalności artystycznej lub sportowej, dochód z emerytury lub renty i innych podobnych świadczeń.
Dochody z podatków PIT i CIT

Kto jest płatnikiem podatku u źródła (WHT)?

Płatnikiem WHT podatku jest podmiot, który wykonuje przelew dochodów podlegających opodatkowaniu na rzecz podatnika. W praktyce jest nim zazwyczaj firma lub instytucja, która wypłaca dywidendy, odsetki czy inne należności. Płatnik WHT podatku odpowiada za jego prawidłowe obliczenie, pobranie oraz odprowadzenie do urzędu skarbowego.

Jakie są stawki podatku u źródła (WHT)?

Stawki podatku u źródła (WHT) w Polsce są zróżnicowane ze względu na:

 • rodzaj dochodu,
 • obowiązywanie między Polską a krajem rezydencji podatnika umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Stawka 10%Obejmuje przychody: z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych, uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.
Stawka 19%Obejmuje przychody z tytułu dywidend.
Stawka 20%Obejmuje przychody z tytułu: odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Polski, świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.
Stawki WHT podatku

Czym jest zakład podatkowy zagranicznego przedsiębiorcy? Jak wygląda jego opodatkowanie? Dowiesz się z tego artykułu

Jaki jest termin na odprowadzenie podatku u źródła (WHT)?

Podatek u źródła (WHT) należy odprowadzić w terminie określonym przez przepisy podatkowe. Pobraną od podatnika kwotę podatku płatnik wpłaca do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę płatnika.

Termin zapłaty wynosi odpowiednio:

 • 7 dni – w przypadku wpłaty kwoty będącej podatkiem dochodowym od osób prawnych;
 • 20 dni – w przypadku wpłaty kwoty będącej podatkiem dochodowym do osób fizycznych.

Wskazane terminy dotyczą miesiąca, który następuje po miesiącu pobrania podatku. Co istotne, należy ich przestrzegać, ponieważ opóźnienia mogą skutkować nałożeniem odsetek za zwłokę.

Na czym polega mechanizm pay and refund w podatku u źródła (WHT)?

Istota mechanizmu pay and refund w podatku u źródła (WHT) sprowadza się do:

 1. obowiązku odprowadzenia przez płatnika WHT podatku w ustawowej wysokości (wskazanej powyżej),
 2. złożenia wniosku o zwrot nadpłaty.

Co ważne, mechanizm pay and refund dotyczy należności, które w ciągu roku podatkowego przekraczają 2 miliony złotych na rzecz tego samego podatnika.

Przedsiębiorcy, dla których mechanizm pay and refund nie stanowi dogodnego rozwiązania, mogą starać się o uzyskanie prawa do preferencyjnej stawki lub zwolnienia z podatku poprzez:

 • wniosek o wydanie opinii o stosowaniu preferencji,
 • złożenie oświadczenia.

Jak złożyć wniosek o zwrot podatku u źródła (WHT) w ramach mechanizmu pay and refund?

Jak wynika z przepisów, uprawnionymi do otrzymania zwrotu podatku u źródła (WHT) są podatnik lub płatnik, pod warunkiem że opłacił podatek i poniósł jego ciężar ekonomiczny. Na płatniku ciąży obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji prawa do zastosowania preferencyjnej stawki lub zwolnienia.

Postępowanie o zwrot podatku u źródła (WHT) składa się z czterech etapów:

 1. Wystąpienie do urzędu skarbowego ze stosownym formularzem.
 2. Dołączenie do wniosku stosownej dokumentacji, która uzasadnia zwrot.
 3. Określenie kwoty zwrotu w formie decyzji administracyjnej przez urząd skarbowy.
 4. Zwrot WHT podatku – następuje on niezwłocznie, lecz nie później niż 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Wśród dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku u źródła (WHT) w ramach mechanizmu pay and refund, wymienia się:

 • certyfikat rezydencji podatnika,
 • potwierdzenia przelewów bankowych albo innych dokumentów wskazujących na sposób rozliczenia lub przekazania należności,
 • obowiązkowe oświadczenie o zgodności z prawdą wszystkich faktów przedstawionych we wniosku.

Jeśli w ciągu roku podatkowego wypłaty dywidend, odsetek lub opłat licencyjnych nie przekroczą 2 mln zł, wówczas mechanizm pay and refund nie będzie stosowany.

Podatek u źródła (WHT) – podsumowanie

Podatek u źródła (WHT) to forma opodatkowania dochodów w miejscu ich pobrania, obejmująca zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Jest on pobierany od różnych dochodów, takich jak dywidendy, odsetki, należności licencyjne czy wynagrodzenia za usługi artystyczne. Płatnikami WHT podatku są podmioty posiadające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zagraniczny zakład w kraju, gdzie dochód jest generowany. Zarówno stawki podatku u źródła (WHT) w Polsce, jak i terminy jego odprowadzenia, uzależnione są od rodzaju dochodu.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance