Podatki w 2024 roku – terminy i limity

Podatki w 2024 roku – terminy i limity
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Zobacz, jak przedstawiają się terminy złożenia deklaracji podatkowych, jeśli chodzi o podatki w 2024 roku i nie przegap żadnego z nich! Oszczędź sobie stresu i nieprzyjemnych konsekwencji.

W artykule poniżej oprócz nich omawiamy też limity małych podatników VAT, PIT oraz CIT. Zapraszamy do lektury!

Sprawdź nasze doradztwo podatkowe w Warszawie

Podatki w 2024 roku – termin złożenia sprawozdania finansowego

Jak wynika z przepisów, roczne sprawozdanie finansowe składa się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin na złożenie sprawozdania upływa 31 marca. Następnie jest ono zatwierdzane przez odpowiednie organy w danej firmie.

Roczne sprawozdanie finansowe, będące istotnym zagadnieniem dla podatków w 2024 roku, powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin na zatwierdzenie sprawozdania upływa 30 czerwca.

Termin złożenia sprawozdania finansowego w 2024 roku
31 marca 2024 rokuJednostki sektora prywatnego
Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; jednostki prowadzące działalność z zakresu nadzoru nad rynkiem finansowym
Termin złożenia sprawozdania finansowego w 2024 r.

Obecnie sprawozdanie finansowe można złożyć tylko w formie elektronicznej, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Sprawdź czym są ceny transferowe

Podatki w 2024 roku – terminy złożenia deklaracji podatkowych rocznych w podatku PIT

Każda osoba, która osiągała w 2024 roku dochody podlegające opodatkowaniu, ma obowiązek:

  1. wypełnić odpowiednią deklarację podatkową,
  2. złożyć ją w Urzędzie Skarbowym/przez Internet,
  3. opłacić podatek dochodowy.

Termin złożenia deklaracji podatkowej rocznej w podatku 2024 PIT zależy przede wszystkim od rodzaju formularza, który dana osoba musi wypełnić. Obrazuje to poniższa tabela.

Termin złożenia deklaracji podatkowych rocznych w podatku 2024 PIT
28 lutego 2024 rokuPIT-16PIT-16A
30 kwietnia 2024 rokuPIT-28PIT-36PIT-36LPIT-37PIT-38PIT-39
Terminy złożenia deklaracji podatkowych rocznych w podatku PIT

Podatki w 2024 roku – terminy złożenia deklaracji podatkowych rocznych w podatku CIT

Deklarację podatkową roczną w podatku 2024 CIT należy złożyć Urzędowi Skarbowemu w terminie trzech miesięcy po zakończeniu przyjętego przez dany podmiot roku podatkowego. Co do zasady, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki. W takim przypadku rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Zgodnie ze standardowym terminem, wypełniona deklaracja powinna zostać podpisana oraz wysłana nie później niż do dnia 31 marca 2024 roku.

Sprawdź jak skorzystać z ulgi B+R

Ten standardowy termin dotyczy podatników, którzy:

  • dokonali wyboru roku podatkowego równego kalendarzowemu,
  • dokonali zmiany roku podatkowego w taki sposób, że kończy się on z końcem grudnia 2023 roku.
31 marca 2024 rokuZłożenie deklaracji podatkowej rocznej w podatku 2024 CIT w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2023 roku do dnia 28 lutego 2024 roku; wpłata należnego podatku wykazanego w deklaracji za okres od początku roku.
Termin złożenia deklaracji podatkowej w 2024 r.

W nadchodzącym roku deklarację podatkową roczną w podatku 2024 CIT będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie.

Czy wiesz, że KSeF będzie od 2024 r. obligatoryjny? Zapoznaj się z Krajowym Systemem eFaktur w tym artykule

Podatki w 2024 roku – limit małego podatnika VAT

Jak wynika z przepisów, mały podatnik VAT to podatnik:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro,
  • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro,

przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Dla większości podatników VAT limit, który uprawnia do korzystania ze statusu małego podatnika w 2024 roku wynosi 9.218.000 zł. Jest to równowartość kwoty 2.000.000 euro zgodnie z tabelą numer 191/A/NBP/2023 z dnia 3 października 2023 roku. Dla podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie czy zarządzających funduszami inwestycyjnymi limit ten wynosi 207.000 zł, czyli równowartość kwoty 45.000 euro.

Limit małego podatnika VAT
9.218.000 złMały podatnik VAT, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro.
207.000 złMały podatnik VAT prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.
Limit małego podatnika VAT

Sprawdź naszą ofertę obsługi prawnej spółek

Podatki w 2024 roku – limit małego podatnika PIT i CIT

Limit wartości przychodu ze sprzedaży dla małych podatników podatków 2024 PIT i CIT określa się podobnie jak w przypadku VAT. Przeliczenia dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

By zakwalifikować się jako mały podatnik w 2024 roku, wartość przychodu ze sprzedaży w roku 2023 nie może przekroczyć kwoty 9.218.000 zł.

Małym podatnikom podatków 2024 PIT i CIT przysługuje uprawnienie do skorzystania z preferencyjnej jednorazowej amortyzacji do limitu 50 000 euro rocznie. W przeliczeniu jest to kwota 230.000 zł.

Podatki w 2024 roku – podsumowanie

Kluczowe terminy związane z podatkami w 2024 roku obejmują złożenie sprawozdania finansowego oraz deklaracji podatkowych rocznych w podatkach PIT oraz CIT. Innym istotnym dla podatków w 2024 roku zagadnieniem są limity małych podatników w VAT, PIT oraz CIT.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance