Przedstawicielstwo spółki zagranicznej i podatki

Przedstawicielstwo spółki zagranicznej i podatki
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Jednym ze sposobów działania przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce jest przedstawicielstwo spółki zagranicznej. Jak je stworzyć i prowadzić? Jak kształtuje się kwestia przedstawicielstwo spółki zagranicznej i podatki? Odpowiadamy w artykule poniżej.

Spis treści

Przedstawicielstwo spółki zagranicznej w Polsce – zasady tworzenia i prowadzenia działalności

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawiera m.in. regulacje dotyczące przedstawicielstwa spółki zagranicznej w Polsce.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy, przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć i prowadzić na terytorium Polski przedstawicielstwa. Zakres ich działania może obejmować prowadzenie działalności wyłącznie w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

Utworzenie i prowadzenie przedstawicielstwa spółki zagranicznej w Polsce wymaga wpisu do stosownego rejestru. Wpisu dokonuje się na podstawie złożonego wniosku i zgodnie z jego treścią. Jest on dokonywany na okres 2 lat. Na wniosek przedsiębiorcy zagranicznego – złożony w ciągu ostatnich 90 dni obowiązywania wpisu – wpis może zostać przedłużony na kolejny okres 2 lat. Wymogi formalne wniosku o wpis do rejestru określają przepisy powołanej ustawy.

Wniosek sporządzany jest w języku polskim i zawiera:

 1. nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego,
 2. przedmiot głównej działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego,
 3. imię i nazwisko osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
 4. adres siedziby przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego wykonuje on działalność gospodarczą,
 • poświadczony urzędowo dokument określający adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady oraz wskazanie osób uprawnionych do jego reprezentacji,
 • dokument potwierdzający upoważnienie osoby wskazanej we wniosku do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w przedstawicielstwie.

Powyższe dokumenty, sporządzone w języku obcym, przedstawia się wraz z tłumaczeniem na język polski. Ponadto dokument potwierdzający rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego wykonuje on działalność gospodarczą, poświadcza się przez apostille albo legalizację.

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest obowiązany do:

 • używania do oznaczenia przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z dodaniem wyrazów „przedstawicielstwo w Polsce”,
 • prowadzenia dla przedstawicielstwa oddzielnej rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • zgłaszania ministrowi wszelkich zmiany stanu faktycznego i prawnego w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia,
 • ustanowienia osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Przedstawicielstwo spółki zagranicznej i podatki – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Spółka zagraniczna jest zobowiązana do zapłaty podatku CIT w Polsce, jeśli spełnia przesłanki powstania jej zagranicznego zakładu. Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, zagraniczny zakład to m.in. stała placówka, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie działalność na terytorium innego. Za zagraniczny zakład uznaje się w szczególności przedstawicielstwo spółki zagranicznej.

Z orzecznictwa wynika jednak, że zagraniczny zakład nie jest podmiotem podatkowym. Pozostaje nim spółka zagraniczna. Przedstawicielstwo spółki zagranicznej w Polsce nie jest więc podatnikiem podatku CIT, jednak spoczywają na nie takie obowiązki, jak na niezależnych polskich podatnikach.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku zatrudniania pracowników przedstawicielstwo spółki zagranicznej w Polsce musi płacić:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego może przybierać różne formy prawne. Czym się różni oddział przedsiębiorcy zagranicznego od przedstawicielstwa? Wyjaśniamy w tym artykule

 

Przedstawicielstwo spółki zagranicznej i podatki – podatek od towarów i usług (VAT)

Przedstawicielstwo stanowi część spółki zagranicznej. Nie prowadzi ono własnej działalności gospodarczej, nie może więc zostać uznane za podatnika podatku VAT. Przedstawicielstwo spółki zagranicznej w Polsce nie podlega również wpisowi do rejestru podatników podatku VAT.

W związku z powyższym, prawo do ubiegania się o zwrot podatku VAT zapłaconego w ramach działalności przedstawicielstwa przysługuje tylko spółce zagranicznej.

Należy pamiętać, że przedsiębiorca zagraniczny ma obowiązek prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną rachunkowość w języku polskim. Wynika to z przepisów ustawy o rachunkowości.

Podsumowanie

Prowadzenie działalności w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego może przybierać różne formy prawne. Jedną z nich jest przedstawicielstwo spółki zagranicznej. Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować prowadzenie działalności wyłącznie w zakresie reklamy i promocji danego podmiotu.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance