Spółka holdingowa w Polsce

Spółka holdingowa w Polsce
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Spółka holdingowa w Polsce funkcjonuje w prawie podatkowym od 1 stycznia 2022 roku. Jej status pozwala na skorzystanie ze zwolnień z podatku dochodowego. Dowiedz się, na czym polega instytucja polskiej spółki holdingowej.

Spis treści

Spółka holdingowa w Polsce – ustawowa definicja

Podstawą prawną funkcjonowania polskich spółek holdingowych jest ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Opodatkowaniu polskich spółek holdingowych poświęcono Rozdział 5b tego aktu prawnego, gdzie wskazano m.in. definicję spółki holdingowej.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, spółka holdingowa to:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prosta spółka akcyjna,
 • spółka akcyjna

będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, która spełnia warunki określone w przepisach. Jakie to warunki?

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, że spółka holdingowa:

 • posiada bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej,
 • nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową,
 • nie korzysta ze zwolnień podatkowych,
 • prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą.

Udziałów (akcji) w spółce holdingowej nie może posiadać udziałowiec (akcjonariusz) mający siedzibę lub zarząd lub zarejestrowany lub położony na terytorium lub w kraju m.in.:

 • wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej,
 • z którym Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.

Dany podmiot może zostać uznany za spółkę holdingową dopiero po łącznym spełnieniu opisanych wyżej warunków.

Szereg wymogów ustanowiono również w odniesieniu do spółki zależnej polskiej spółki holdingowej.

Jako spółkę zależną ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych definiuje spółkę, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale tej spółki posiada bezpośrednio na podstawie tytułu własności spółka holdingowa,
 • nie posiada tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym lub praw o podobnym charakterze,
 • nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową.

Zarówno spółki holdingowe, jak i spółki zależne muszą spełniać opisane wyżej warunki:

 • na dzień poprzedzający uzyskanie przychodów z dywidend albo zbycia udziałów (akcji),
 • nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat.

Czym jest rejestr akcjonariuszy? Kto go prowadzi i w jakim celu? Dowiedz się z tego artykułu

Spółka holdingowa w Polsce – istota instytucji

Istotę instytucji polskiej spółki holdingowej stanowią:

 1. całkowite zwolnienie z opodatkowania dywidendy wypłacanej przez spółki zależne na rzecz spółki holdingowej,
 2. zwolnienie z opodatkowania odpłatnego zbycia udziałów w spółkach zależnych na rzecz podmiotu niepowiązanego.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają przychody z dywidend uzyskane przez spółkę holdingową od spółek zależnych. Całkowite zwolnienie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku. Wcześniejsze brzmienie przepisu zwalniało z opodatkowania przychody z dywidend w części odpowiadającej 95% kwoty tych dywidend.

Dochody uzyskane przez polską spółkę holdingową mogą zostać zwolnione z podatku dochodowego również w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego. By skorzystać ze zwolnienia, polska spółka holdingowa musi skierować stosowne oświadczenie do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. Należy pamiętać, że musi ono zostać złożone na co najmniej 5 dni przed dniem zbycia.

Oświadczenie polskiej spółki holdingowej o zamiarze skorzystania ze zwolnienia zawiera:

 1. imiona i nazwiska lub nazwy, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej stron umowy,
 2. nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej spółki zależnej, której udziały (akcje) będą zbywane,
 3. wskazanie udziału w kapitale spółki zależnej, który będzie przedmiotem odpłatnego zbycia,
 4. planowaną datę zawarcia umowy.

Powyższe zwolnienie nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy co najmniej 50% wartości aktywów tych spółek stanowią:

 • nieruchomości położone na terytorium Polski,
 • prawa do nieruchomości położonych na terytorium Polski.

Podsumowanie

Instytucja spółki holdingowej w Polsce stanowi znakomitą alternatywę wobec podatkowej grupy kapitałowej. Celem jej funkcjonowania jest tworzenie korzystnych warunków dla przedsiębiorców oraz zatrzymywanie kapitału w Polsce.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie oceny możliwości zastosowania modelu polskiej spółki holdingowej, wdrożenia polskiej spółki holdingowej oraz jej kompleksowej obsługi księgowej i podatkowej – zapraszamy, skontaktuj się z nami.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance