Zmiana spółki osobowej w spółkę kapitałową – skutki podatkowe

Zmiana spółki osobowej w spółkę kapitałową – skutki podatkowe
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Zmiana spółki osobowej w spółkę kapitałową, czyli spółkę z o.o. lub akcyjną wiąże się z określonymi skutkami podatkowymi. Jak definiuje się przekształcenie spółki? Czy wypłata zysków podlega opodatkowaniu? O czym warto wiedzieć, decydując się na takie przekształcenie? Omawiamy poniżej

Czym jest przekształcenie?

Przekształcenie spółki oznacza zmianę jej prawnego statusu przy jednoczesnym zachowaniu jej istnienia i dotychczasowej tożsamości. Nie wiąże się to z rozwiązaniem istniejącej spółki i utworzeniem nowej, ponieważ podmiot podlegający przekształceniu pozostaje niezmienny. Po przekształceniu nadal funkcjonuje ta sama firma spółki, a spółka przekształcona dziedziczy numer NIP i REGON od spółki przekształcanej. W przypadku spółki przekształconej kontynuowane są prawa i obowiązki wynikające z wcześniejszych umów zawartych przez spółkę przekształcaną, dlatego nie ma potrzeby ich aneksowania. Po przekształceniu wspólnicy spółki przekształconej są solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania spółki przekształcanej przed przekształceniem.

Utrata pojedynczego opodatkowania

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną powoduje utratę głównej korzyści związanej z formą spółki osobowej, jaką jest pojedyncze opodatkowanie. Spółki kapitałowe nie mają przejrzystości podatkowej, a ich dochody podlegają podwójnemu opodatkowaniu – najpierw opodatkowane są bieżące zyski spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych, a następnie opodatkowana jest wypłata dywidendy dla wspólników.

Stosowanie zasady transparentności i zasady rozdzielenia skutkuje brakiem neutralności spółek w przypadku ich opodatkowania. Jeśli chodzi o spółki bez osobowości prawnej, dochód podlega jednokrotnemu opodatkowaniu na poziomie wspólników, podczas gdy dochód spółki kapitałowej, który jest podzielony pomiędzy wspólników, podlega ponownemu opodatkowaniu.

Istnieją również różnice w opodatkowaniu obu rodzajów spółek w kontekście przeznaczenia zysku spółki. W przypadku spółki bez osobowości prawnej wspólnicy mogą zatrzymać część lub nawet całość zysku w spółce i przeznaczyć go na inwestycje, a te decyzje nie wpływają na wysokość dochodu podatkowego i jego opodatkowanie. Innymi słowy, z punktu widzenia prawa cywilnego, niewypłacony zysk zwiększa majątek spółki, ale podatkowo jest całkowicie pomijany. Sytuacja jest inna w przypadku spółki kapitałowej, gdzie dopóki zysk zostanie zatrzymany w spółce i przeznaczony na inwestycje lub na fundusze w celu późniejszego wykorzystania do celów rozwojowych, nie występuje opodatkowanie u wspólników, a obciążenie podatkowe pozostaje na poziomie podatku zapłaconego przez spółkę od jej dochodu. Ponadto wzrost majątku spółki jest neutralny dla wspólników, dopóki nie zdecydują się na sprzedaż udziałów, co wiąże się z obowiązkiem wyceny tych udziałów na podstawie wartości rynkowej.

Czy da się przekształcić spółkę ze stratą? Dowiesz się z tego artykułu

Spółka osobowa po zmianie w spółkę z o.o. – wypłata zysków

Nie zawsze wypłata zysków ze spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia spółki osobowej będzie opodatkowana.

W praktyce biznesowej często zdarza się, że nie wszystkie zyski generowane przez spółki są natychmiast wypłacane wspólnikom. Zamiast tego zyski te są zatrzymywane w spółce, aby być wypłaconymi w przyszłości lub przeznaczonymi na zwiększenie kapitału rezerwowego.
W rezultacie może wystąpić sytuacja, kiedy podczas przekształcania w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością istnieją niewypłacone zyski, które mogą być wypłacone po przekształceniu – już w ramach spółki z o.o. Jednak taka wypłata mogłaby zostać uznana za dochód wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podobnie jak dywidenda. To z kolei wiązałoby się z koniecznością pobrania zryczałtowanego podatku według stawki 19% PIT lub CIT, czyli faktycznego podwójnego opodatkowania wypłacanych dochodów, które zostały wygenerowane przez spółkę jawną.

Takie stanowisko jest również przedstawiane przez organy podatkowe w wielu indywidualnych interpretacjach. Według organów, kluczowe dla klasyfikacji wypłat zysków jest to, która spółka dokonuje wypłaty, a nie to, która spółka faktycznie wygenerowała te zyski.

Przy planowaniu przekształcenia spółki jawnej (transparentnej podatkowo) w spółkę z o.o., warto rozważyć podjęcie uchwały o podziale zysków przed przekształceniem i pozostawienie ich do dyspozycji wspólników. Działając w ten sposób, zysk zgromadzony w spółce staje się zobowiązaniem wobec wspólników, a jego wypłata nie może być traktowana jako dywidenda, nawet jeśli wypłatę przeprowadzi spółka z o.o.

Podsumowanie

Podsumowując, zmiana spółki osobowej w spółkę kapitałową ma znaczące skutki podatkowe. Dlatego też warto skorzystać z porady specjalisty, aby dokładnie zrozumieć konsekwencje podatkowe i odpowiednio się przygotować do przekształcenia spółki.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance