Spółka z o.o. – czy warto założyć?

Spółka z o.o. – czy warto założyć?
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Szybka odpowiedź na pytanie, czy warto założyć spółkę z.o.o., czy też nie, nie jest prosta. Jak każda działalność ma bowiem swoje wady i zalety. Na przewagę tych ostatnich zdaje się przemawiać fakt, że to jest to jedna z najczęściej wybieranych spółek. Jakie są plusy i minusy spółki z o.o.? Sprawdź poniżej.

Spis treści

Spółka z o.o. – co to jest?

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, spółka z o.o. to spółka kapitałowa. Może ją utworzyć jedna albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie może ona zostać zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o. Wspólnicy spółki z o.o. są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki i nie odpowiadają za jej zobowiązania. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Jej minimalny kapitał zakładowy wynosi co najmniej 5 000 złotych.

Spółka z o.o. – czy warto założyć? Jakie są jej plusy?

Spółka z o.o. jest jedną z popularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jakie są jej zalety?

1. Osobowość prawna spółki z o.o.

Jak wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, spółka z o.o. posiada zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową. Może ona we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Osobowość prawną przypisuje się spółce z o.o. dopiero z chwilą wpisu jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Ograniczona odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.

Wśród zalet spółki z o.o. należy wymienić również wyłączenie odpowiedzialności wspólników ich majątkiem osobistym. Co do zasady, wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki – odpowiada ona za swoje zobowiązania samodzielnie. Odpowiedzialność wspólników ogranicza się jedynie do wysokości posiadanych udziałów. Można ją rozszerzyć na ich majątek osobisty jedynie w wyjątkowych przypadkach.

3. Niskie koszty założenia spółki z o.o.

Kolejną zaletą spółki z o.o. są niskie koszty jej założenia. Obejmują one koszty związane ze spisaniem umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego, rejestracją spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wniesieniem wkładu. Koszty te ulegają zmniejszeniu w przypadku rejestracji spółki z o.o. przez Internet – pozwala to na uniknięcie kosztów notarialnych.

4. Możliwość zarejestrowania spółki z o.o. przez Internet

Jako zaletę spółki z o.o. należy wymienić również możliwość jej zarejestrowania przez Internet. Uproszczona procedura założenia spółki z o.o. za pomocą systemu teleinformatycznego pozwala na ominięcie wizyt w różnych urzędach. Zarówno wysłanie, jak i opłacenie wniosku rejestracyjnego za pośrednictwem darmowego systemu S24 zajmuje obecnie kilka minut.

5. Nadanie numerów NIP i REGON od ręki

Podczas rejestracji spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o nadanie numerów NIP i REGON przekazywany jest automatycznie do urzędu skarbowego i urzędu statystycznego. Obecnie nadanie spółce z o.o. numerów NIP i REGON następuje w ciągu około 2 dni od rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. Niski minimalny kapitał zakładowy

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych. Kapitał zakładowy określa umowa spółki, jako jeden z jej obowiązkowych elementów. Można go podwyższyć lub zmniejszyć w każdym czasie. Kapitał zakładowy tworzą udziały wniesione przez poszczególnych udziałowców. Mogą mieć one równą albo nierówną wartość nominalną. Wartość udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Objęte udziały dają prawo głosu na zgromadzeniach i umożliwiają współdecydowanie o sprawach spółki.

7. Możliwość założenie jednoosobowej spółki z o.o.

Za zaletę należy uznać również możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o. Stanowi ona wyjątek od reguły, że spółka składa się z co najmniej dwóch wspólników. Wprowadzenie takiego rozwiązania miało na celu umożliwienie przedsiębiorcom prowadzenie własnego przedsiębiorstwa w sposób pozwalający na obniżenie ryzyka gospodarczego oraz podatków.

Formalności związane z założeniem spółki z o.o. Cię przerażają?

Pozwól sobie pomóc! Nasi specjaliści zadbają, aby ten skomplikowany proces przebiegł sprawnie, a Twoja działalność rozwijała się zgodnie z przepisami.

Spółka z o.o. – może nie warto zakładać? Jakie są jej minusy?

Mimo licznych zalet spółki z o.o. cenionych przez przedsiębiorców ma ona również wady, które przedstawiamy poniżej.

1. Sformalizowana procedura założenia spółki z o.o.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, proces założenia spółki z o.o. składa się z kilku etapów:

  1. zawarcia umowy spółki,
  2. wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,
  3. powołania zarządu,
  4. ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki,
  5. wpisu do rejestru.

Dopiero po spełnieniu powyższych wymogów dochodzi do powstania spółki z o.o.

2. Umowa spółki z o.o. w formie aktu notarialnego

Jak wskazują przepisy Kodeksu spółek handlowych, umowę spółki z o.o. należy zawrzeć w formie aktu notarialnego. Można jednak też to zrobić przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Dlaczego sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego można uznać za wadę spółki z o.o.? Wiąże się ono z:

  • dodatkowymi kosztami dla wspólników,
  • potrzebą zgromadzenia odpowiednich dokumentów,
  • koniecznością umówienia się na wizytę w kancelarii notarialnej.

W przypadku dużej liczby wspólników zajmuje to więcej czasu niż zawarcie umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy. Należy jednak pamiętać, że każda zmiana umowy spółki z o.o., bez względu na formę jej zawarcia, wymaga wizyty w kancelarii notarialnej.

3. Podwójne opodatkowanie dochodów z działalności spółki z o.o.

Za wadę spółki z o.o. można uznać także jej podwójne opodatkowanie. Zysk spółki z o.o. jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Jeśli spółka z o.o. wypłaci zyski swoim wspólnikom, to jest ona opodatkowana również podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Podatek obciążający spółkę z o.o. wynosi odpowiednio 9% albo 19%, przy czym niższa stawka jest stosowana tylko wobec podmiotów, które w danym roku obrachunkowym nie uzyskały przychodów przekraczających równowartość kwoty 2 000 000 euro. W przypadku wyższych przychodów stosujemy wyższą stawkę podatkową.

4. Obowiązek składania sprawozdań finansowych

Zarząd spółki z o.o. obowiązany jest corocznie sporządzić i złożyć do sądu rejestrowego sprawozdanie finansowe. Obowiązek ten jest niezależny od faktu, czy spółka z o.o. osiągnęła w danym roku jakiekolwiek przychody. Niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego zagrożone jest odpowiedzialnością finansową – wspólnicy spółki z o.o. mogą zostać obciążeni karą do nawet kilku tysięcy złotych.

5. Obowiązek prowadzenia tzw. pełnej księgowości

Kolejną wadą spółki z o.o. jest obowiązek prowadzenia tzw. pełnej księgowości. Jest to skomplikowany i sformalizowany system ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych i finansowych. W praktyce wiąże się to z dodatkowymi kosztami, bowiem przedsiębiorcy zmuszeni są powierzyć czynności księgowe podmiotom zewnętrznym. W przypadku mniejszych spółek z o.o. istnieje jednak możliwość zastosowania wyjątków pozwalających na korzystanie z tzw. uproszczonej księgowości.

6. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Jak wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, za zobowiązania spółki z o.o. zaciągnięte w stosunku do osób trzecich odpowiada sama spółka całym swoim majątkiem. Jeśli jednak spółka z o.o. nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, wówczas wierzyciele mogą domagać się spłaty od członków zarządu. W takim przypadku odpowiadają oni całym swoim majątkiem bez ograniczenia.

Szczegóły dotyczące odpowiedzialności członków zarządu w spółce z o.o. poznasz w tym artykule.

7. Długotrwała procedura likwidacyjna

Za wadę spółki z o.o. można uznać również długotrwałą procedurę jej likwidacji. Wymaga ona zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz ustanowienia likwidatorów. Podejmując decyzję o zakończeniu działalności spółki z o.o., należy liczyć się z przejściem procedury likwidacyjnej, która trwa dłużej niż proces jej założenia.

Podsumowanie

Spółka z o.o. to forma prowadzenia działalności posiadająca zarówno wady, jak i zalety. Mimo że prowadzenie spółki z o.o. wiąże się z licznymi formalnościami oraz wyższym kosztami obsługi, w ogólnym rozrachunku należy uznać jej założenie za bardzo korzystne posunięcie.

Skontaktuj się z nami i już dziś sprawdź, czy spółka z o.o. jest rozwiązaniem odpowiednim dla Ciebie.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance