Co warto wiedzieć o PPK?

Co warto wiedzieć o PPK?
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to rozwiązanie dla osób zatrudnionych, które ma na celu oszczędzanie na wypłatę po ukończeniu 60. roku życia. Środki w ten sposób zgromadzone są prywatną własnością właścicieli rachunków PPK. Jakie są zasady finansowania Pracowniczych Planów Kapitałowych? Kogo dotyczy PPK? Te i inne kwestie wyjaśniamy w artykule poniżej.

Spis treści

PPK – podstawa prawna

Kwestie dotyczące PPK reguluje ustawa z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.

Określa ona:

 • zasady gromadzenia środków w PPK,
 • zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK,
 • finansowania i dokonywania wpłat do PPK,
 • dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK.

PPK – kogo dotyczą?

PPK obejmowane są osoby zatrudnione podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wśród których wyróżnia się:

 • pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę),
 • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
 • członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,
 • osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Podmiot zatrudniający:

 • zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby, która nie ukończyła 55. roku życia, chyba że złoży ona stosowną deklarację,
 • zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia, wyłącznie na jej wniosek,
 • nie zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyła 70. rok życia.

Pracownicze Plany Kapitałowe – umowa o zarządzanie PPK

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeśli zatrudnia co najmniej jedną osobę, w imieniu której jest obowiązany ją zawrzeć zgodnie z przepisami. Umowa zawierana jest z instytucją finansową i ma postać elektroniczną, która pozwala na utrwalenie jej na trwałym nośniku.

Podmiot zatrudniający dokonuje wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie. Jeśli w danym podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa, wybiera on instytucję w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych.

Jak wynika z przepisów, wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, dokonuje się w szczególności na podstawie oceny:

 • proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,
 • efektywności instytucji finansowych w zarządzaniu aktywami,
 • posiadanego przez instytucje finansowe doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.

Co istotne, umowa o zarządzanie PPK nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż prezentowane przez instytucję finansową w portalu PPK w dniu jej zawarcia.

Termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK uzależniony jest od terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK względem pierwszej osoby zatrudnionej. Musi ona zostać zawarta nie później niż na 10 dni roboczych przed tym dniem.

Przepisy określają podmioty, które są zwolnione z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Należą do nich:

 • przedsiębiorcy posiadający status mikroprzedsiębiorcy, jeśli wszystkie osoby przez nich zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
 • podmioty zatrudniające będące osobami fizycznymi, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tych podmiotów, osoby fizyczne, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tych osób,
 • przedsiębiorcy prowadzący Pracownicze Programy Emerytalne, do których przystąpiło co najmniej 25% osób przez nich zatrudnionych, pod warunkami określonymi w przepisach.

Pracownicze Plany Kapitałowe – umowa o prowadzenie PPK

Podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowę o prowadzenie PPK. Lista osób będących uczestnikami PPK stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK.

Umowa o prowadzenie PPK jest zawierana z instytucjami finansowymi, z którymi podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK.

Umowę zawiera się:

 • nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i
 • nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy:

 • osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK,
 • przestanie być w stosunku do danego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną.

Do wskazanego powyżej okresu zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy w danym podmiocie.

Pieniądze z PPK gromadzone są na kontach, którymi zarządza wybrana przez podmiot zatrudniający instytucja finansowa. Organem nadzoru w zakresie zgodności PPK z prawem oraz interesem uczestników systemu jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Co składa się na koszt zatrudnienia pracownika? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule 

Pracownicze plany kapitałowe – finansowanie PPK

Zarówno podmiot zatrudniający, jak i uczestnik PPK finansują wpłaty podstawowe z własnych środków:

 • podmiot zatrudniający – w wysokości 1,5% wynagrodzenia,
 • uczestnik PPK – w wysokości 2% wynagrodzenia.

Podmiot zatrudniający oraz uczestnik PPK mogą również zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych:

 • podmiot zatrudniający – w wysokości do 2,5% wynagrodzenia,
 • uczestnik PPK – w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Podsumowanie

PPK służą systematycznemu gromadzeniu oszczędności przez ich uczestników. Pracownicze Plany Kapitałowe przewidują gromadzenie kapitału dla osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przepisy określają m.in. zasady gromadzenia środków w PPK, zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz finansowania i dokonywania wpłat do PPK.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance