Czym jest licencja na transport? Jak ją uzyskać?

Czym jest licencja na transport? Jak ją uzyskać?
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Licencja na transport umożliwia legalne świadczenie usług transportowych. Czy zawsze jest konieczna? Kto powinien ją mieć i jak ją uzyskać? Wyjaśniamy!

Spis treści

Licencja na transport (licencja transportowa) – definicja

Licencja transportowa to dokument, który uprawnia przedsiębiorcę do wykonywania zarobkowo transportu drogowego na terenie kraju lub poza jego granicami. Wydawana jest przez właściwy organ administracji publicznej:

 • na wniosek przedsiębiorcy,
 • na konkretną działalność gospodarczą, zdefiniowaną we wniosku.

Procedurę wydania licencji na transport regulują przepisy ustawy o transporcie drogowym z 2013 roku oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1071/2009. Licencja transportowa uprawnia przedsiębiorcę do świadczenia usług transportowych na terenie kraju (krajowa licencja transportowa). Jest też jednym z kluczowych dokumentów w procedurze o uzyskanie zezwolenia na transport międzynarodowy (międzynarodowa licencja transportowa, nazywana także wspólnotową).

Kto może ubiegać się o uzyskanie licencji na transport?

Aby uzyskać licencję na transport, wnioskodawca musi spełnić następujące warunki:

 • być osobą fizyczną lub przedsiębiorcą,
 • mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce,
 • posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego,
 • zapewnić środki finansowe na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
 • posiadać pojazdy spełniające określone wymagania techniczne.

Krajowa licencja na transport

Ustawa wymaga, aby krajową licencję na transport posiadali wszyscy przewoźnicy, którzy na terenie Polski wykonują zarobkowo transport:

 • rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • lub przewóz osób (powyżej 9 osób łącznie z kierowcą) przy wykorzystaniu autobusów.

Licencja nie jest wymagana w przypadku, gdy przedsiębiorca świadczy usługi transportowe:

 • wyłącznie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) poniżej 3,5 tony,
 • na własny użytek, np. transport pomiędzy siedzibami firmy,
 • osób – poniżej 9 osób, łącznie z kierowcą.

Sprawdź nasze doradztwo podatkowe w Warszawie

Międzynarodowa licencja na transport

Licencja wspólnotowa – zezwalająca na realizowanie zarobkowego transportu drogowego międzynarodowego – to decyzja administracyjna wydawana przez właściwy organ, Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Licencja jest wydawana na wniosek osoby, która ma:

 • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika,
 • doświadczenie w transporcie krajowym – musi mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zarobkowego transportu drogowego na terenie Polski,
 • ważną licencję krajową,
 • certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego.

Dodatkowym wymogiem uwzględnianym w procesie wydania licencji jest sytuacja firmy. Wnioskodawca ubiegający się o licencję międzynarodową, powinien dysponować odpowiednim zabezpieczeniem finansowym, a jego firma nienaganną reputację oraz siedzibę w UE.

Występując o wydanie licencji międzynarodowej należy zgłosić każdy pojazd, który będzie wykorzystywany do przewozu międzynarodowego.

Procedura wydania licencji krajowej

Procedura uzyskania licencji krajowej rozpoczyna się od złożenia wniosku we właściwym Starostwie Powiatowym o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Można to zrobić osobiście lub przez Internet. Do wniosku trzeba dołączyć:

 • kopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 • dokumenty potwierdzające płynność finansową firmy, np. sprawozdanie finansowe,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • dowód uiszczenia opłaty od wydanie zezwolenia.

Opłata administracyjna za wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego obejmuje opłaty za jego udzielenie, zgłoszenie pojazdów a także wydanie wypisów. Jednorazowa opłaty wynosi 1000 złotych. Za każde auto, jakie będzie wykorzystywane do transportu należy uiścić opłatę w kwocie 110 złotych. Ostateczna należność będzie zależna od liczny zgłaszanych pojazdów. Procedura może uzyskania zezwolenie może generować także dodatkowe koszty, np. opłatę za kurs przygotowawczy oraz egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych. Zezwolenie wydawane jest na czas nieoznaczony.

Wysokość opłaty od wniosku o wydanie licencji krajowej zależy od okresu na jaki ma być ona wydana i wynosi:

 • 800 zł – opłata za licencję ważną od 2 do 15 lat,
 • 900 zł – opłata za licencję ważną od 15 do 30 lat,
 • 1000 zł – opłata za licencję ważną od 30 do 50 lat.

Wniosek podlega wnikliwej analizie pod kątem formalnym. Co do zasady procedura trwa do 30 dni. Ten okres może ulec zmianie w przypadku jakichkolwiek braków formalnych wniosku. Jeśli wszystkie formalności zostaną dopełnione, może się zdarzyć, że oczekiwanie na wydanie decyzji będzie trwać kilka dni roboczych.

Procedura wydania licencji międzynarodowej

Wniosek o wydanie licencji można złożyć we właściwym urzędzie (Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego) lub przez Internet. Należy wskazać okres, na jaki wnioskodawca ubiega się o wydanie licencji oraz dołączyć:

 • kopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 • oświadczenie o spełnieniu warunku pozytywnej reputacji firmy – składają je członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoba prowadząca działalność gospodarczą,
 • licencję krajową,
 • dowód uiszczenia opłaty od wniosku.

Po złożeniu wniosku właściwy organ zweryfikuje poprawność dokumentów pod względem formalnym. W przypadku wystąpienia braków formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. Jeśli termin ten upłynie bezskutecznie lub wnioskodawca przekroczy zakreślony termin, sprawa nie będzie dalej rozpoznawana, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany. Jeśli wniosek będzie kompletny, właściwy organ wyda decyzję o udzieleniu licencji na czas oznaczony.

Licencja transportowa międzynarodowa może być wydana na okres od 5 do 10 lat. Jej koszt wynosi za:

 1. transport rzeczy:
 • do 5 lat – 4000 złotych + 440 złotych za każde zgłaszane auto,
 • do 10 lat – 8000 złotych + 880 złotych za każde zgłaszane auto.

b. przewóz osób:

 • do 5 lat – 3600 złotych + 396 złotych za każde zgłaszane auto,
 • do 10 lat – 7200 złotych + 792 złotych za każde zgłaszane auto.

Zwyczajowy czas oczekiwania na wydanie licencji wynosi miesiąc. Wyjątkowo może wydłużyć się do dwóch miesięcy. W przypadku wydania decyzji odmownej, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Licencja spedycyjna a licencja na transport

Licencja spedycyjna pozwala na wykonywanie działalności polegającej na pośrednictwie w transporcie. Uprawnia ona do działalności pośrednictwa i organizacji przewozów. Z kolei cechą licencji transportowej jest zezwolenie na bezpośrednie świadczenie usług transportowych, włączając w to transport towarów lub pasażerów. Oprócz tego spedytor:

 • nie może fizycznie przewozić towarów – pełni rolę pośrednika w organizacji przewozów,
 • ma tworzyć siatkę połączeń nadawców ładunków z przewoźnikami, którzy wykonają transport,
 • opracowuje plan i czuwa nad organizacją przewozów – m.in. wybiera przewoźników, negocjuje warunki transportu, dba o dokumentację i monitoruje cały proces logistyczny,
 • nie jest odpowiedzialny za sam transport towarów,
 • odpowiada za dostarczenie przez przewoźników ładunku w wyznaczone miejsca.

W przypadku licencji na transport przewoźnik:

 • bezpośrednio wykonuje usługę transportu,
 • jest odpowiedzialny za fizyczny transport rzeczy lub osób,
 • realizuje usługę transportu, wykorzystując własne środki transportu,
 • ma obowiązek załadować, przetransportować i rozładować ładunków lub przewieźć pasażerów od punktu początkowego do końcowego,
 • jest osobiście odpowiedzialny za bezpieczeństwo i stan towarów lub pasażerów podczas transportu – dlatego powinien zadbać o ubezpieczenie swojej działalności (polisy OCP).

Licencja spedycyjna nie jest ograniczona wielkością załadunku, ani trasą przewozu. Spedytorzy mogą organizować przewozy krajowe i międzynarodowe, niezależnie od rodzaju środków transportu.

Czym jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów? Dowiedz się z tego artykułu

Czy można stracić licencję na transport?

Przewoźnik drogowy, który posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu, musi spełniać określone warunki przez cały czas prowadzenia działalności. W tym celu organ udzielający zezwolenia może przeprowadzać kontrole, jednak nie rzadziej niż co 5 lat. Jeśli kontrola wykaże, że przewoźnik nie spełnia któregoś z wymagań, organ może wezwać go do przywrócenia stanu umożliwiającego prowadzenie działalności zgodnie z prawem. Przewoźnik musi zastosować się do wezwania w wyznaczonym terminie. W przeciwnym razie organ kontrolujący może zawiesić zezwolenie lub nawet je cofnąć,

Zezwolenie może zostać cofnięte również w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków wykonywania transportu drogowego. Szczegółowa lista naruszeń znajduje się we właściwych przepisach, m.in. załącznikach do Ustawy o transporcie drogowym.

Najpoważniejsze naruszenia mogą skutkować wszczęciem procedury oceny dobrej reputacji przedsiębiorcy. Jeśli procedura ta zakończy się wydaniem opinii o utracie dobrej reputacji, przedsiębiorcy zostaje zawieszone zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Ocena dobrej reputacji może również nastąpić, jeśli w przedsiębiorstwie regularnie dochodziłoby do popełniania naruszeń kwalifikowanych jako poważne lub bardzo poważne.

Licencja na transport 2024. Podsumowanie

Branża transportowa jest obarczona dużym ryzkiem i odpowiedzialnością za przewożone towary lub osoby. Dlatego ważne, aby mieć wszystkie zezwolenia uprawniające do świadczenia usług transportowych legalnie.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance