MDR, czyli raportowanie schematów podatkowych

MDR, czyli raportowanie schematów podatkowych
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

MDR, czyli raportowanie schematów podatkowych to istotna sprawa dla osób chcących uniknąć kłopotów podatkowych. Kto podlega obowiązkowi raportowania i na czym polega MDR? Na te i inne pytania odpowiadamy poniżej. Zapraszamy do lektury!

Schematy podatkowe MDR – co to jest?

Zgodnie z art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej schematy podatkowe to uzgodnienia, które:

 1. spełniają kryterium głównej korzyści oraz posiadają ogólną cechę rozpoznawczą,
  • oba warunki muszą być spełnione łącznie
 2. mają szczególną cechę rozpoznawczą,
  • występuje konieczność spełnienia szczególnej cechy rozpoznawczej,
  • nie występuje warunek spełnienia głównej korzyści,
 3. posiadają inną szczególną cechę rozpoznawczą
  • zachodzi tylko warunek spełnienia innej szczególnej cechy rozpoznawczej,
  • nie występuje warunek spełnienia głównej korzyści.

Czym jest uzgodnienie?

Według art. 86 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej uzgodnienie to czynność planowana lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem, lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego.

Ważne jest, aby:

 • co najmniej jedna strona uzgodnienia była podatnikiem,
 • uzgodnienie miało lub mogło mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego.

Ocena głównej korzyści w raportowaniu schematów podatkowych (MDR)

Zgodnie z art. 86a § 2 Ordynacji podatkowej, kluczowe znaczenie dla oceny schematu podatkowego ma kryterium głównej korzyści. Uważa się je za spełnione, gdy racjonalny podmiot, kierujący się legalnymi celami, wybrałby inny sposób działania, niż generujący korzyści podatkowych. Oznacza to, że korzyść podatkowa musi być główną lub jedną z głównych motywacji dla danego podmiotu.

Należy jednak zaznaczyć, że spełnienie kryterium głównej korzyści nie jest równoznaczne z automatyczną identyfikacją schematu podatkowego. Do tego konieczne jest również spełnienie jednej z 11 ogólnych cech rozpoznawczych, enumeratywnie wskazanych w art. 86a § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej.

MDR

Na czym polega raportowanie schematów podatkowych MDR?

Raportowanie schematów podatkowych (MDR), z ang. Mandatory Disclosure Rules, to unijne przepisy mające na celu zwalczanie agresywnego optymalizowania podatkowego. Wprowadzają obowiązek raportowania schematów podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Procedura MDR obejmuje zarówno:

 • weryfikację obowiązku raportowania,
 • jak i sam proces raportowania schematów podatkowych.

Czym jest obowiązek raportowania MDR?

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) to prawny obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Celem raportowania schematów podatkowych (MDR) jest:

 • zwiększenie przejrzystości w zakresie planowania podatkowego,
 • zwalczanie nadużyć podatkowych,
 • wzmocnienie współpracy między administracjami podatkowymi państw członkowskich UE.

Jak wygląda optymalizacja podatkowa w 2024 roku i jak możesz zmaksymalizować swoje korzyści podatkowe? Odpowiedzi znajdziesz tutaj

Weryfikacja obowiązku MDR

Weryfikacja obowiązku MDR to proces polegający na ustaleniu, czy dany schemat podatkowy podlega obowiązkowi przekazania informacji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Proces weryfikacji składa się z kilku etapów:

EtapZakres czynności
1. Określenie, czy mamy do czynienia z uzgodnieniemnależy sprawdzić, czy dana czynność lub zespół czynności spełnia definicję uzgodnienia, zgodnie z art. 86 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.
2. Ustalenie, czy uzgodnienie spełnia kryterium głównej korzyścinależy ocenić, czy główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia, jest korzyść podatkowa.
3. Sprawdzenie, czy uzgodnienie posiada ogólną cechę rozpoznawczą, szczególną cechę rozpoznawczą lub inną szczególną cechę rozpoznawcząnależy przeanalizować katalog cech rozpoznawczych określonych w art. 86a § 1 pkt 6 i 7 Ordynacji podatkowej.
Etapy weryfikacji obowiązku MDR

W przypadku transgranicznych schematów podatkowych należy ustalić, czy schemat podlega raportowaniu w Polsce, czy w innym państwie członkowskim UE.

Na kim spoczywa obowiązek raportowania schematów (MDR)?

Obowiązkowi raportowania schematów podatkowych (MDR) podlegają:

 • promotorzy schematu podatkowego – podmioty, które opracowały, wdrażają lub udostępniają uzgodnienie, np. doradca podatkowy, adwokat, radca prawny,
 • wspomagający – podmioty, które ułatwiają korzystanie z schematu podatkowego, np. biegły rewident, księgowy,
 • korzystający – podmioty (m.in. osoba fizyczna, osoba prawna), które stosują schemat podatkowy.

Procedura MDR przewiduje określoną kolejność raportowania przez zobowiązane do tego podmioty. Gdy w uzgodnieniu uczestniczy promotor, to on najpierw przekazuje informacje do Szefa KAS. Jeśli nie uczestnicy w procesie lub uchybił obowiązkowi, odpowiedzialność przechodzi na korzystającego. W ustawowo określonych sytuacjach, informacje będą przekazywać wspomagający.

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) odbywa się wyłącznie za pomocą elektronicznego formularza MDR-1, MDR-2, MDR-3, dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/mdr/.

MDR

Kiedy powstaje obowiązek informacyjny MDR?

Obowiązek informacyjny MDR powstaje tylko wtedy, gdy schemat spełnia kryterium głównej korzyści oraz ogólną cechę rozpoznawczą, szczególną cechę rozpoznawczą lub inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR) wyróżniają trzy rodzaje schematów, które podlegają obowiązkowi przekazywania informacji:

 • schemat podatkowy,
 • schemat podatkowy standaryzowany,
 • schemat podatkowy transgraniczny.

Jakich terminów i limitów należy dopilnować w 2024 roku, jeśli chodzi o podatki? Odpowiadamy w tym artykule

Terminy raportowania schematów podatkowych (MDR)

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) przewiduje, że informacje o schemacie podatkowych do szefa KAS powinien przekazać:

Promotor w ciągu 30 dni:

 • od dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego,
 • od następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub
 • od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego.

Korzystający w terminie 30 dni:

 • od dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego,
 • od następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub
 • od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego.

Kluczowe jest to, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Obowiązek informacyjny wspomagającego w zakresie schematów podatkowych MDR zależy od typu obowiązku. Wynosi:

 • 5 dni roboczych od dnia, w którym powziął lub powinien był powziąć wątpliwości, że uzgodnienie może stanowić schemat podatkowy,
 • 30 dni po dniu w którym udzielił bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących procedury MDR, jeśli zauważył lub powinien był zauważyć, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego działa jako wspomagający, stanowi schemat podatkowy.

Informacje uwzględniane w raportach podatkowych (MDR)

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) obejmuje określony zakres danych. Informacje o schemacie podatkowym MDR, zgodnie z art. 86f § 1 Ordynacji podatkowej, powinny zawierać:

 1. Dane identyfikacyjne
  • przekazującego informację (np. imię i nazwisko, adres, NIP)
  • korzystającego (jeśli dotyczy)
 2. Podstawę prawną przekazania informacji
  • wskazanie przepisu MDR nakazującego przekazanie informacji
  • określenie cechy rozpoznawczej schematu
  • określenie roli przekazującego informację (np. promotor, korzystający)
 3. Informacje o schemacie
  • rodzaj schematu (np. krajowy, transgraniczny)
  • streszczenie opisu uzgodnienia, jego nazwę i opis działalności gospodarczej
  • wyczerpujący opis schematu
  • znany przekazującemu cel schematu
  • przepisy prawa mające zastosowanie do schematu
  • szacunkową wartość korzyści podatkowej
  • przybliżoną wartość aktywa w podatku odroczonym
 4. Informacje o czynnościach i etapach
  • wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji
  • wskazanie etapu, na jakim schemat się znajduje
 5. Informacje o innych podmiotach
  • wskazanie innych podmiotów uczestniczących lub mających uczestniczyć w schemacie
  • wskazanie innych podmiotów obowiązanych do przekazania informacji
 6. Dane kontaktowe
MDR

Sankcje za niedopełnienie obowiązków MDR

Niedopełnienie obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR) może skutkować karami finansowymi przewidzianymi przez art. 80f Kodeksu karnego skarbowego.

CzynKara
Nieprzekazanie informacji o schemacie podatkowym  grzywna do 720 stawek dziennych
Przekazanie informacji po terminie  grzywna do 720 stawek dziennych
Nieprzekazanie właściwemu organowi danych dotyczących podmiotów, którym udostępniono standaryzowany schemat podatkowy, albo przekazanie ich po terminiegrzywna do 720 stawek dziennych
Kary za niedopełnienie obowiązków MDR

Sąd może orzec nawet zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku skazania za przestępstwo skarbowe w związku z naruszeniem przepisów o raportowaniu schematów podatkowych MDR.

Raportowanie schematów podatkowych (MDR). Podsumowanie

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) to ważny element przeciwdziałania agresywnej optymalizacji podatkowej. Choć procedura MDR może wydawać się skomplikowana, warto zadbać o weryfikację obowiązku MDR i wypełnienie odpowiednich formularzy. Pamiętaj, że kary za niespełnienie obowiązku MDR mogą być dotkliwe.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat raportowania schematów (MDR), nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania. Zapraszamy do kontaktu!

FAQ – Pytania i odpowiedzi na temat: Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Co to jest MDR?

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) to procedura wprowadzona w 2019 roku, która nakłada na podatników i ich doradców obowiązek informowania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) o schematach podatkowych.

Jaki jest cel MDR?

Celem MDR jest zwiększenie przejrzystości działań podatników i przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej.

Co to jest schemat podatkowy?

Schemat podatkowy to uzgodnienie, które:
– spełnia kryterium głównej korzyści (głównym celem lub jednym z głównych celów uzgodnienia jest uzyskanie korzyści podatkowej)
– posiada ogólną cechę rozpoznawczą (np. wykorzystanie transgranicznych przepływów wartości, sztucznych struktur prawnych, instrumentów pochodnych)
– posiada szczególną cechę rozpoznawczą (np. transfer wartości do podmiotów powiązanych w rajach podatkowych, wykorzystanie spółek celowych)
– posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą (spełnia jeden z 4 warunków określonych w art. 86a § 1 pkt 1 lit. c-f Ordynacji podatkowej).

Kto ma obowiązek raportowania MDR?

Obowiązek raportowania MDR spoczywa na:
– promotorach schematu podatkowego (podmiotach, które opracowały, wdrażają lub udostępniają schemat podatkowy)
– wspomagających (podmiotach, które ułatwiają korzystanie z schematu podatkowego)
– korzystających (podmiotach, które stosują schemat podatkowy)

Jakie są terminy raportowania MDR?

Terminy raportowania MDR różnią się w zależności od rodzaju schematu podatkowego oraz roli podatnika w schemacie.

Jakie są kary za niespełnienie obowiązku MDR?

Kary za niespełnienie obowiązku MDR mogą sięgać do 20% kwoty uzyskanej korzyści podatkowej.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat MDR?

Więcej informacji na temat MDR można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Co to jest weryfikacja obowiązku MDR?

Weryfikacja obowiązku MDR to proces polegający na sprawdzeniu, czy dany schemat podatkowy podlega raportowania.

Co to jest audyt MDR?

Audyt MDR to badanie mające na celu ocenę, czy działania podatnika w zakresie schematów podatkowych są zgodne z prawem.

Gdzie mogę uzyskać pomoc w zakresie MDR?

W zakresie MDR można uzyskać pomoc u doradcy podatkowego lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance