Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Kontrola podatkowa stanowi kluczowy element w systemie prawnym, mający na celu zapewnienie, że wszyscy podatnicy, płatnicy oraz inkasenci wywiązują się z nałożonych na nich obowiązków podatkowych. Jest to mechanizm umożliwiający organom podatkowym weryfikację zgodności dokonywanych rozliczeń z obowiązującymi przepisami.

Uregulowana szczegółowo w Ordynacji podatkowej, kontrola podatkowa dotyczy szerokiego kręgu podmiotów i obejmuje różnorodne aspekty działalności gospodarczej. Przy jej pomocy organy podatkowe mogą identyfikować nieprawidłowości oraz wspierać podatników w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków. Dla wielu przedsiębiorców i osób fizycznych stanowi ona istotny element ryzyka podatkowego, ale też okazję do weryfikacji własnych procedur podatkowych.

Kontrola podatkowa - podatki

Sprawdź nasze doradztwo podatkowe w Warszawie

Kontrola podatkowa – definicja i cel

 • Definicja: Kontrola podatkowa jest procedurą przewidzianą w Dziale VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.), umożliwiającą organom podatkowym pierwszej instancji przeprowadzanie szczegółowych przeglądów działalności podatników, płatników, inkasentów oraz ich następców prawnych.
 • Cel: Zgodnie z art. 281 par. 2 Ordynacji podatkowej, głównym celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z nałożonych na nich obowiązków podatkowych. Proces ten ma na celu nie tylko identyfikację ewentualnych nieprawidłowości, ale również zapewnienie wsparcia i doradztwa podatkowego, co przyczynia się do poprawy świadomości i odpowiedzialności podatkowej wśród podmiotów gospodarczych. Kontrola ta stanowi zatem ważne narzędzie w dążeniu do uczciwości i transparentności w sferze obowiązków podatkowych, zapewniając równość wszystkich podatników wobec prawa.

Sprawdź czym są ceny transferowe

Kontrola podatkowa - dokumenty

Wszczęcie kontroli podatkowej

Procedura wszczęcia kontroli podatkowej jest ściśle określona przez przepisy prawa, co ma na celu zapewnienie transparentności i przewidywalności działań organów podatkowych. Kontrola inicjowana jest z urzędu, co oznacza, że to organ podatkowy decyduje o jej przeprowadzeniu, wyznacza kontrolowanego oraz określa zakres kontroli. Jest to ważny aspekt, który podkreśla samodzielność i niezależność organów podatkowych w procesie wykrywania potencjalnych nieprawidłowości podatkowych.

 • Zasada wszczęcia z urzędu: Kontrola podatkowa nie wymaga wniosku z zewnątrz (np. od innego podatnika czy przedsiębiorcy) i jest inicjowana wyłącznie przez odpowiedni organ podatkowy na podstawie jego analiz i obserwacji. Daje to urzędom skarbowym możliwość elastycznego reagowania na różne sytuacje w sferze podatkowej.
 • Powiadomienie o kontroli: Mimo możliwości inicjowania kontroli z urzędu, organ podatkowy zobowiązany jest do powiadomienia kontrolowanego o planowanej kontroli z odpowiednim wyprzedzeniem. To istotny element procedury, który zapewnia kontrolowanemu czas na przygotowanie się do kontroli oraz gromadzenie niezbędnych dokumentów. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje szczególne, określone w prawie, kiedy to kontrola może zostać przeprowadzona bez uprzedniego zawiadomienia.
 • Wyjątki od zasady powiadomienia: Istnieją określone w Ordynacji podatkowej przypadki, kiedy kontrola może być przeprowadzona bez uprzedniego zawiadomienia kontrolowanego. Dotyczy to sytuacji, które mogą wymagać natychmiastowej interwencji, jak np. podejrzenie nieujawnionych źródeł przychodów czy niezgłoszonej działalności gospodarczej. W takich przypadkach szybka reakcja organu podatkowego jest kluczowa dla efektywności działania kontrolnego.

Kontrola podatkowa, pomimo swojej szczegółowości i potencjalnej inwazyjności, jest niezbędnym narzędziem w rękach państwa, mającym na celu zapewnienie sprawiedliwości podatkowej. Poprzez stosowanie jasnych zasad dotyczących jej wszczęcia, organy podatkowe dążą do zwiększenia przejrzystości swoich działań, budując tym samym zaufanie podmiotów gospodarczych do systemu podatkowego.

Sprawdź jakie korzyści oferuje firma w USA

Kontrola podatkowa - kalkulator

Kontrola podatkowa – przebieg

Przebieg kontroli podatkowej jest ściśle zorganizowany, aby zapewnić sprawność procedury oraz minimalizować obciążenie dla kontrolowanych podmiotów. Obejmuje kilka kluczowych etapów, od momentu zawiadomienia o kontroli po zakończenie czynności kontrolnych.

 • Zawiadomienie o kontroli: Pierwszym krokiem w procesie kontroli podatkowej jest dostarczenie zawiadomienia do podmiotu kontrolowanego. Zawiadomienie musi zawierać niezbędne elementy, takie jak termin rozpoczęcia kontroli, zakres oraz podstawę prawną przeprowadzenia kontroli. Zgodnie z art. 282b par. 4 Ordynacji podatkowej, kontrola może rozpocząć się najwcześniej 7 dni od doręczenia zawiadomienia, ale nie później niż 30 dni od tego momentu. Taki mechanizm zapewnia kontrolowanemu czas na odpowiednie przygotowanie się do kontroli.
 • Miejsce przeprowadzenia kontroli: Zazwyczaj kontrole odbywają się w siedzibie kontrolowanego lub innym miejscu, gdzie przechowywana jest dokumentacja oraz gdzie odbywa się działalność. Taka lokalizacja ma na celu zapewnienie kontrolującym dostępu do niezbędnych dokumentów i informacji. Kontrolowany ma obowiązek umożliwienia dostępu do miejsca przechowywania dokumentacji oraz zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontroli.
 • Dostęp do dokumentów i ksiąg: Podczas kontroli, kontrolowany jest zobowiązany do udostępnienia wszystkich niezbędnych dokumentów, ksiąg rachunkowych i innych nośników informacji, które są wymagane do przeprowadzenia kontroli. Organ kontrolujący ma prawo do weryfikacji dokumentów w formie papierowej oraz elektronicznej, co obejmuje możliwość dokonywania nagrań, filmowania czy fotografowania, co jest szczególnie istotne w przypadku dokumentacji, która może być łatwo zmodyfikowana lub usunięta.
 • Czas trwania kontroli: Kontrola podatkowa powinna zakończyć się bez niepotrzebnej zwłoki, zgodnie z terminem określonym w upoważnieniu do jej przeprowadzenia. W praktyce, termin na zakończenie kontroli może zostać przedłużony, co wymaga powiadomienia kontrolowanego o przyczynach takiego przedłużenia. Taki mechanizm ma na celu zapewnienie elastyczności w przypadku, gdy zakres kontroli wymaga więcej czasu niż początkowo zakładano.

Podczas kontroli, kontrolujący są zobowiązani do okazania legitymacji służbowej oraz przedstawienia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, co stanowi gwarancję legalności i formalności przeprowadzanych czynności. Cały proces jest zatem zaprojektowany tak, aby był transparentny i zrozumiały dla kontrolowanego, a jednocześnie umożliwiał skuteczne i efektywne przeprowadzenie kontroli przez organy podatkowe.

Sprawdź nasz cennik biura rachunkowego

Kontrola podatkowa - podpis

Kontrola podatkowa – obowiązki i prawa podmiotu kontrolowanego

Kontrola podatkowa nakłada na podmioty kontrolowane szereg obowiązków, ale równocześnie przyznaje im określone prawa, zapewniając równowagę pomiędzy potrzebą skutecznej kontroli a ochroną interesów kontrolowanych.

 • Prawa kontrolowanego:
  • Możliwość uczestnictwa w kontroli: Kontrolowany ma prawo do bezpośredniego udziału w czynnościach kontrolnych lub reprezentowania przez pełnomocnika. Umożliwia to na bieżąco śledzenie przebiegu kontroli oraz interweniowanie w przypadku wątpliwości.
  • Dostęp do akt sprawy: Kontrolowany może zapoznać się z materiałami zgromadzonymi w trakcie kontroli, co daje możliwość weryfikacji zgromadzonych dowodów i ustaleń.
  • Prawo do sporządzania notatek i oświadczeń: W trakcie kontroli kontrolowany może sporządzać notatki oraz składać wyjaśnienia czy oświadczenia, które zostaną dołączone do akt sprawy.
 • Obowiązki kontrolowanego:
  • Zapewnienie dostępu do dokumentacji: Kontrolowany ma obowiązek umożliwić kontrolującym dostęp do wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. Obejmuje to księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumentację elektroniczną oraz wszelkie inne nośniki danych.
  • Umożliwienie wykonywania czynności kontrolnych: Kontrolowany musi zapewnić warunki do przeprowadzenia kontroli, w tym dostęp do pomieszczeń i urządzeń, a także umożliwienie wykonania czynności, takich jak filmowanie, fotografowanie czy dokonywanie nagrań dźwiękowych.
  • Przekazanie tłumaczeń dokumentów: W przypadku dokumentacji w języku obcym kontrolowany jest zobowiązany dostarczyć tłumaczenie na język polski.
  • Dostarczenie danych w formie elektronicznej: Jeżeli kontrolowany prowadzi księgi przy użyciu systemów informatycznych, ma obowiązek przekazać na żądanie kontrolującego wyciągi z ksiąg i dowodów księgowych w formie elektronicznej, zgodnie ze wskazaną strukturą logiczną.
  • Udzielenie wyjaśnień: Kontrolowany oraz jego przedstawiciel mają obowiązek udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli. Wymóg ten służy usprawnieniu procesu kontroli i eliminacji wątpliwości.

Zbalansowanie obowiązków i praw jest kluczowe dla utrzymania prawidłowych relacji pomiędzy organami podatkowymi a podmiotami gospodarczymi. Zapewnia to przejrzystość procedur kontrolnych i wzmacnia zaufanie do systemu podatkowego, umożliwiając jednocześnie efektywne wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości.

Kontrola podatkowa - pieniądze

Niespodziewana kontrola podatkowa – kiedy kontrola skarbowa odbyć się bez zapowiedzi?

Chociaż zasada transparentności i uprzedniego powiadomienia o planowanej kontroli podatkowej stanowi podstawę działania organów podatkowych, istnieją sytuacje, gdy kontrola może zostać przeprowadzona bez wcześniejszej zapowiedzi. Takie wyjątki są ściśle określone w przepisach i dotyczą specyficznych okoliczności, które wymagają od organów podatkowych natychmiastowej reakcji. Poniżej przedstawiamy przypadki, kiedy kontrola podatkowa może zostać wszczęta niespodziewanie:

 • Nieujawnione źródła przychodów: Jeśli istnieje podejrzenie, że kontrolowany nie ujawnił wszystkich źródeł swoich przychodów, organ podatkowy ma prawo przeprowadzić kontrolę bez uprzedzenia. Działanie takie ma na celu zapobieganie ukrywaniu przychodów i zabezpieczenie interesów fiskalnych państwa.
 • Niezgłoszona działalność gospodarcza: W przypadku, gdy organy podatkowe mają powody sądzić, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą bez jej oficjalnego zgłoszenia, mogą przystąpić do kontroli w celu weryfikacji tych informacji.
 • Doraźna kontrola dotycząca ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej: Kontrole doraźne mogą zostać przeprowadzone w celu sprawdzenia, czy podatnik prawidłowo ewidencjonuje obrót przy użyciu kasy fiskalnej. Taka kontrola może odbyć się bez wcześniejszego zawiadomienia, szczególnie w sytuacjach, gdy zachodzi podejrzenie o omijanie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży.
 • Kontrola dotycząca podatku od wydobycia niektórych kopalin: Specyfika tego rodzaju działalności wymaga czasem natychmiastowej weryfikacji, czy przepisy dotyczące podatku od wydobycia są przestrzegane.

Te przypadki wyjątków od zasady uprzedniego zawiadomienia o kontroli podkreślają, że organy podatkowe muszą posiadać narzędzia umożliwiające im szybką reakcję w sytuacjach, które mogą sugerować istnienie poważnych nieprawidłowości podatkowych.

Zastosowanie kontroli bez zapowiedzi ma na celu zwiększenie efektywności działań kontrolnych i zapobieganie potencjalnym próbom ukrycia dowodów lub dostosowania dokumentacji przed kontrolą. Pomimo tych wyjątków, działania takie są zawsze przeprowadzane z zachowaniem praw podstawowych kontrolowanych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak wygląda protokół kontroli podatkowej?

Protokół z kontroli podatkowej jest kluczowym dokumentem, który powstaje jako wynik przeprowadzonej kontroli. Jest on sporządzany zarówno w przypadku kontroli podatkowej, jak i w przypadku kontroli skarbowej, dokumentując wszystkie istotne ustalenia i wyniki czynności kontrolnych. Oto główne elementy, które zawiera protokół z kontroli podatkowej oraz kontrola skarbowa:

 • Wskazanie kontrolowanego: Dokument musi jednoznacznie identyfikować podmiot, u którego przeprowadzona została kontrola podatkowa lub kontrola skarbowa. Wymaga to podania pełnych danych kontrolowanego, w tym nazwy (lub imienia i nazwiska) oraz adresu siedziby lub miejsca zamieszkania.
 • Wskazanie osób kontrolujących: Protokół powinien zawierać informacje o osobach przeprowadzających kontrolę, w tym ich imiona, nazwiska oraz funkcje, co zapewnia przejrzystość procesu i pozwala na ewentualne wniesienie zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia kontroli.
 • Określenie przedmiotu i zakresu kontroli: Protokół musi precyzyjnie określić, które obszary działalności kontrolowanego były przedmiotem kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej. Zakres kontroli informuje o tym, jakie dokumenty, okresy czasowe i kwestie podatkowe były analizowane.
 • Określenie miejsca i czasu kontroli: Protokół zawiera informacje o miejscu, w którym odbywała się kontrola (np. w siedzibie firmy kontrolowanego), oraz o czasie trwania kontroli, co ma znaczenie dla oceny jej przebiegu i ewentualnego obciążenia dla kontrolowanego.
 • Opis ustaleń faktycznych wraz z dokumentacją dowodów: W protokole znajduje się szczegółowy opis wszystkich ustaleń dokonanych podczas kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej, wraz z odniesieniami do zgromadzonych dowodów i dokumentacji, które stanowią podstawę do tych ustaleń.
 • Ocena prawną przeprowadzonej kontroli: Dokument zawiera interpretację prawną ustaleń faktycznych, co pozwala na ocenę zgodności działalności kontrolowanego z przepisami prawa podatkowego lub prawa skarbowego.
 • Pouczenie o prawach: Kontrolowany jest informowany o swoich prawach, w tym o prawie do złożenia wyjaśnień i korekty deklaracji podatkowych, a także o obowiązku informowania organu kontrolującego o zmianie adresu.

Protokół z kontroli podatkowej oraz z kontroli skarbowej jest podstawą do dalszych działań prawnych, mogących prowadzić do wszczęcia postępowania podatkowego lub skarbowego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Kontrolowany ma możliwość zapoznania się z protokołem, zgłoszenia swoich uwag i zastrzeżeń, co jest istotnym elementem zapewnienia jego praw. Dokument ten odgrywa zatem centralną rolę w procesie kontroli podatkowej i kontroli skarbowej, będąc formalnym podsumowaniem przeprowadzonych działań kontrolnych.

Kontrola podatkowa - podatki

Jakie kroki podejmuje urząd po zakończeniu kontroli?

Zakończenie kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej nie oznacza końca procesu weryfikacji zobowiązań podatkowych kontrolowanego. W zależności od wyników kontroli, organ podatkowy może podjąć szereg dalszych kroków, mających na celu doprecyzowanie lub skorygowanie stwierdzonych nieprawidłowości. Proces ten jest zdefiniowany w przepisach prawa i obejmuje możliwość wszczęcia postępowania podatkowego lub skarbowego. Oto kluczowe aspekty tego procesu:

 • Ujawnienie nieprawidłowości: Jeśli w wyniku kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej zostaną ujawnione nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, organ podatkowy ma podstawę do wszczęcia postępowania podatkowego.
 • Niezłożenie deklaracji: W przypadku, gdy kontrolowany nie złożył wymaganych deklaracji podatkowych, wyniki kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej mogą prowadzić do podjęcia przez organ podatkowy działań mających na celu zobowiązanie podatnika do ich złożenia.
 • Niedokonanie korekty deklaracji: Jeśli kontrolowany, pomimo ujawnionych nieprawidłowości, nie dokona samodzielnie korekty deklaracji podatkowych w sposób uwzględniający te ustalenia, organ podatkowy może zainicjować postępowanie mające na celu skorygowanie tych deklaracji.
 • Terminy: Organ podatkowy ma ograniczony czas na wszczęcie postępowania podatkowego po zakończeniu kontroli podatkowej – zazwyczaj nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia kontroli. Jest to ważne dla zapewnienia pewności prawnej dla kontrolowanego.
 • Możliwość skorygowania deklaracji: Kontrolowany ma możliwość skorygowania złożonych deklaracji podatkowych zgodnie z wynikami kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej. Taka korekta może być wykonana przed wszczęciem postępowania podatkowego, co może wpłynąć na ewentualne konsekwencje prawne.
 • Konsekwencje ujawnionych nieprawidłowości: W zależności od charakteru i skali stwierdzonych nieprawidłowości, wyniki kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej mogą prowadzić nie tylko do postępowania podatkowego, ale również do działań o charakterze karnym skarbowym.
 • Współpraca z organem podatkowym: W celu uniknięcia dalszych konsekwencji prawnych, kontrolowanym zaleca się aktywną współpracę z organem podatkowym, w tym wykorzystanie możliwości skorygowania deklaracji podatkowych zgodnie z wynikami kontroli.

Proces, który rozpoczyna się od kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej i może prowadzić do postępowania podatkowego, jest złożony i wymaga od kontrolowanych znajomości przysługujących im praw oraz obowiązków. Kluczowe jest świadome podejście do wyników kontroli oraz aktywne dążenie do rozwiązania ewentualnych problemów podatkowych we współpracy z organem podatkowym.

Różnice między kontrolą podatkową a kontrolą celno-skarbową

Rozróżnienie między kontrolą podatkową a kontrolą celno-skarbową jest kluczowe dla zrozumienia zakresu i celów tych dwóch rodzajów działań kontrolnych przeprowadzanych przez różne organy państwowe.

Chociaż obie formy kontroli mają na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami i prawidłowości rozliczeń, istotne różnice między nimi wpływają na sposób ich przeprowadzenia oraz konsekwencje dla podmiotów gospodarczych.

 • Organ przeprowadzający kontrolę:
  • Kontrola podatkowa jest realizowana przez organy podatkowe, takie jak urzędy skarbowe, które mają za zadanie sprawdzanie prawidłowości rozliczeń podatkowych i wywiązywania się z obowiązków podatkowych przez podatników.
  • Kontrola celno-skarbowa jest przeprowadzana przez Służbę Celno-Skarbową, która odpowiada za sprawy związane z obrotem towarowym między krajami, w tym cła, akcyzę oraz inne opłaty związane z importem i eksportem towarów.
 • Zakres kontroli:
  • Kontrola podatkowa koncentruje się na weryfikacji zgodności z przepisami prawa podatkowego, w tym prawidłowości deklaracji podatkowych, rozliczeń VAT, PIT, CIT i innych podatków bezpośrednich i pośrednich.
  • Kontrola celno-skarbowa ma szerszy zakres, obejmujący nie tylko kwestie podatkowe, ale również przestrzeganie przepisów celnych, walkę z przemytem, kontrolę legalności obrotu towarami akcyzowymi oraz zabezpieczanie interesów finansowych państwa na granicach.
 • Procedura zawiadomienia:
  • W przypadku kontroli podatkowej, organy podatkowe zazwyczaj są zobowiązane do zawiadomienia podatnika o planowanej kontroli, co daje czas na przygotowanie się do niej.
  • Kontrola celno-skarbowa często może być przeprowadzana bez uprzedniego zawiadomienia, szczególnie gdy istnieje podejrzenie naruszenia prawa celno-skarbowego, co ma na celu zapobieżenie usunięciu dowodów lub uniknięciu kontroli.
 • Możliwość złożenia zastrzeżeń i wyjaśnień:
  • Po przeprowadzeniu kontroli podatkowej, kontrolowany ma możliwość złożenia zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz przedstawienia dodatkowych wyjaśnień, co może wpłynąć na dalsze postępowanie.
  • W przypadku kontroli celno-skarbowej, możliwości złożenia zastrzeżeń i wyjaśnień mogą być ograniczone, szczególnie w kontekście bezpośrednich działań podejmowanych na granicy lub w przypadkach przemytu.

Podsumowując, choć zarówno kontrola podatkowa, jak i kontrola celno-skarbowa pełnią kluczową rolę w systemie finansowym państwa, ich specyfika, cele i procedury znacząco się różnią.

Rozumienie tych różnic jest istotne dla podmiotów gospodarczych, które mogą podlegać obu tym formom kontroli, aby odpowiednio przygotować się i zminimalizować ryzyko związane z nieprawidłowościami w rozliczeniach podatkowych oraz obrocie towarowym.

Kontrola podatkowa - półki

Kontrola podatkowa – podsumowanie

Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa stanowią fundamentalne elementy systemu zarządzania finansami publicznymi i egzekwowania przestrzegania przepisów podatkowych oraz celno-skarbowych. Mają one kluczowe znaczenie dla utrzymania równości wszystkich podmiotów gospodarczych wobec prawa, zapobiegania unikaniu opodatkowania, a także ochrony rynku wewnętrznego przed nielegalnym obrotem towarami.

 • Rola kontroli podatkowej: Kontrola podatkowa wykonywana przez organy podatkowe, takie jak urzędy skarbowe, ma za zadanie sprawdzanie, czy podatnicy, płatnicy oraz inkasenci prawidłowo wywiązują się ze swoich obowiązków podatkowych. Przeprowadzanie kontroli podatkowej jest niezbędne do monitorowania poprawności deklaracji i płatności podatkowych, co zapewnia sprawiedliwe i równomierne obciążenie podatkowe.
 • Znaczenie kontroli celno-skarbowej: Kontrola celno-skarbowa, realizowana przez Służbę Celno-Skarbową, odgrywa kluczową rolę w zabezpieczaniu interesów finansowych państwa na granicach, zwalczaniu przemytu, kontrolowaniu legalności obrotu towarami akcyzowymi oraz w egzekwowaniu przestrzegania przepisów celnych. Kontrola ta ma istotne znaczenie dla ochrony rynku i konsumentów przed nielegalnymi towarami i fałszerstwami.
 • Wpływ na podmioty gospodarcze: Zarówno kontrola podatkowa, jak i kontrola celno-skarbowa wymagają od przedsiębiorstw i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zrozumienia obowiązujących przepisów i stosowania się do nich. Przygotowanie do potencjalnej kontroli oraz znajomość swoich praw i obowiązków mogą znacząco wpłynąć na minimalizację ryzyka związanego z nieprawidłowościami i potencjalnymi konsekwencjami prawnymi.
 • Zachęta do współpracy: Organizacje i osoby podlegające kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej powinny postrzegać te procedury jako okazję do weryfikacji i ewentualnej korekty swoich rozliczeń. Aktywna współpraca z organami kontrolnymi i wykorzystanie możliwości korekty złożonych deklaracji czy dokonanie niezbędnych zmian w procedurach wewnętrznych mogą przyczynić się do uniknięcia dalszych konsekwencji prawnych.
 • Znaczenie dla systemu podatkowego: Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa są niezbędne dla utrzymania sprawiedliwości podatkowej, zapewnienia równych warunków konkurencji na rynku oraz ochrony budżetu państwa przed stratami wynikającymi z nieprawidłowości i oszustw podatkowych. Przez egzekwowanie zasad i przepisów, te formy kontroli wzmacniają zaufanie do systemu podatkowego i celno-skarbowego, sprzyjając uczciwej i transparentnej gospodarce.

Podsumowując, kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa są kluczowymi narzędziami w rękach państwa, służącymi do monitorowania i egzekwowania przestrzegania przepisów podatkowych oraz celno-skarbowych. Ich skuteczne przeprowadzanie przyczynia się do zwiększenia dyscypliny podatkowej oraz ochrony interesów ekonomicznych państwa i społeczeństwa.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance